Putovanje maloletnih lica preko granice

Novi Zakon o putnim ispravama ne predviđa mogućnost upisivanja deteta u biometrijski pasoš roditelja, tako da sva maloletna lica za putovanje u inostranstvo moraju imati važeći pasoš.
Procedura pripreme maloletnih lica za putovanje ukoliko:
- deca putuju sama u inostranstvo potrebno je da uz pasoš imaju i saglasnost oba roditelja (staratelja) za putovanje u inostranstvo. Formular za saglasnost roditelja overava se u opštini (ili sudu)
- deca razvedenih roditelja potrebno je da imaju saglasnost roditelja-staratelja , kao i pisanu i overenu (u sudu ili opštini) saglasnost drugog roditelja. U slučaju da je drugi roditelj nedostupan ili sprečen da da saglasnost, potrebno je konsultovati nadležni Centar za socijalni rad od koga dobijaju potrebni dokument. Mlađa maloletna lica u inostranstvo obavezno putuju sa pratiocem koji ima ovlašćenje i saglasnost roditelja, ako roditelji ne putuju sa njima.

Putovanje maloletnih lica u Republiku Crnu Goru

Oblast prelaženja državne granice sa Republikom Crnom Gorom još uvek nije uređena propisima koji bi striktno ukazivali na neophodnu putnu dokumentaciju za putovanje u Republiku Crnu Goru.
Dosadašnja praksa nalaže da su punoletni državljani Republike Srbije u obavezi da poseduju kod sebe važeću ličnu kartu ili važeći pasoš Republike Srbije, odnosno Republike Crne Gore.
Za maloletna lica, ako putuju sa roditeljima, potrebno je da poseduju dokument koji će ukazivati na njihov identitet. Za decu školskog uzrasta potreban je važeći dokument sa fotografijom (đačka knjižica, pasoš, lična karta...).
Za mlađa maloletna lica (deca predškolskog uzrasta), kada putuju sa roditeljima, potreban je dokument kojim se može potvrditi identitet deteta (putna isprava, izvod iz matične knjige rođenih, zdravstvena knjižica...). Ukoliko maloletna lica putuju bez pratnje roditelja (staratelja), preporučuje se da dete uz identifikacioni dokument (putnu ispravu, izvod iz matične knjige rođenih, zdravstvenu knjižica...) ima i pisanu saglasnost oba roditelja.
Ovakva praksa primenjivaće se do donošenja propisa koji će regulisati pitanje uzajamnog putovanja državljana Republike Srbije i Republike Crne Gore.

Biometrijska putna isprava maloletnom ili poslovno nesposobnom licu

Za izdavanje biometrijskog pasoša maloletnom ili poslovno nesposobnom licu potrebno je da zahtev za izdavanje putne isprave podnese jedan od roditelja, uz pisanu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj. Formular za saglasnost roditelja overava se u opštini (ili sudu).

Izuzetno bez saglasnosti, putna isprava biće izdata i u sledećim slučajevima:
- ako se jedan od roditelja vodi kao nestalo lice
- ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivališta ili boravišta
- ako je jedan od roditelja umrlo lice
- ako je jednom od roditelja:
- odlukom suda dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem
- odlukom suda dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo, nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja.

Ukoliko su maloletnom licu roditelji razvedeni, za podnošenje zahteva za izdavanje pasoša neophodno je prisustvo roditelja-staratelja i pisana i overena (u sudu ili opštini) saglasnost drugog roditelja. U slučaju da je drugi roditelj nedostupan ili sprečen da dođe, potrebno je konsultovati nadležni Centar za socijalni rad koji daje potrebni dokument. Ostali prilozi su isti kao u slučaju kada roditelji nisu razvedeni.

Na koji način je regulisano upravljanje vozilom registrovanim u inostranstvu od strane naših državljana na putevima u Republici Srbiji?

Shodno važećim propisima lica koja imaju prebivalište u Srbiji, a nemaju odobreno privremeno ili trajno boravište u inostranstvu ne mogu upravljati vozilima registrovanim u inostranstvu.
Lice koje ima prebivalište u Republici Srbije, a ima nameru da u Republiku Srbiju doveze vozilo registrovano u inostranstvu, ima obavezu da vozilo prijavi nadležnim carinskim organima, a u slučaju nepostupanja na navedeni način, čini carinski prekršaj, za šta je predviđeno privremeno oduzimanje vozila koje se uz prijavu predaje nadležnom carinskom organu.
U slučaju da se ovakvo vozilo nalazi na području Republike Srbije od pre 25. jula 2009. godine, a njima upravljaju građani koji prebivaju u Republici Srbiji, prema istima se primenjuju mere prekršajnog progona (član 273. u vezi člana 331. stav 1. tačka 82. Zakona o bezbednosti saobraćaja – zaprećena kazna od 15.000 do 30.000 dinara) uz oduzimanje registarskih tablica koje se vraćaju zemlji u kojoj su izdate.
Vozilom registrovanim u inostranstvu mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji, ako duže od 6 meseci borave u inostranstvu (smatra se da nemaju stalno prebivalište u Republici Srbiji), kao i lica koja imaju odobreno privremeno boravište u inostranstvu do šest meseci kao i njihovi članovi uže porodice ili lica koja upravljaju „rent -a- car“ vozilima.

Lica koja imaju prijavljeno prebivalište u Srbiji, i istovremeno imaju i prijavljeno prebivalište (lična karta i sl.) ili boravište u inostranstvu (radna dozvola i sl.), moraju posedovati neki od sledećih dokumenata: zdravstvena knjižica; radna knjižica; dokaz o adresi članova uže porodice (bračnog druga, dece itd); potvrda o zaposlenju u firmi čije je sedište ili ogranak u inostranstvu; dokaz o mestu školovanja dece i sl.
Ukoliko građanin sa prebivalištem u Republici Srbiji (vozač inostranog vozila) poseduje neke od navedenih dokaza, smatraće se da mu centar životnih i poslovnih aktivnosti nije u Republici Srbiji što mu daje pravo da upravlja vozilom inostrane registracije. Dokumentacija koju budu prezentovali vozači inostranih vozila će se posmatrati kao skupina činjenica kojom se sa sigurnošću može utvrditi da je tom licu centar životnih i poslovnih aktivnosti van Republike Srbije.

U slučaju da u momentu kontrole vozač ne poseduje dovoljan broj dokumenata kojim bi dokazao centar svojih životnih i poslovnih aktivnosti, policijski službenici će privremeno, do okončanja potrebnih provera oduzeti vozilo ili registarske tablice.

Stalno nastanjenje stranaca

Članom 39. Zakona o kretanju i boravku stranaca regulisano je pitanje stalnog nastanjenja stranca u našoj zemlji. U skladu sa navedenim, stalno nastanjenje može se odobriti strancu:

- kome je neko od članova uže porodice (bračni drug, dete, roditelj) državljanin R Srbije ili stranac kome je odobreno stalno nastanjenje;
- koji je u braku sa državljaninom Srbije;
- koji je srpskog porekla;
- koji je u našoj zemlji uložio sredstva radi obavljanja privredne ili druge delatnosti;

Izuzev navedenog, stalno nastanjenje može se izuzetno odobriti i drugim strancima.

U skladu sa navedenim potrebno je da nadležnom organu unutrašnjih poslova po mestu boravka, strani državljanin podnese zahtev za odobrenje stalnog nastanjenja. Uz zahtev potrebno je dostaviti:
- važeću putnu ispravu;
- dve fotografije formata 4x3cm;
- uverenje o zdravstvenom stanju;
- svedočanstvo ili drugi dokument o stručnoj spremi (overen prepis ili prevod);
- izvod iz matične knjige rodjenih (overen prepis ili prevod);
- izvod iz matične knjige venčanih (overen prepis ili prevod);
- prijavu stana (područne policijske uprave, policijske stanice i policijske ispostave);
- dokaz da ima obezbeđena sredstva za izdržavanje.

Da li se prethodni pasoš, nakon uručenja nove putne isprave vraća imaocu istog?

Prilikom uručenja nove putne isprave, prethodni pasoš se poništava i vraća imaocu istog, a na njegov zahtev.

Posledice isteka roka važenja vozačke dozvole

Prema važećim propisima, nije određen rok u kome je građanin dužan da produži važnost vozačke dozvole čiji je rok istekao. Međutim, vozač ne sme da upravlja vozilom sa vozačkom dozvolom čiji je rok važenja istekao, jer u tom slučaju čini prekršaj iz člana 230. stav 1. tačka 20. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima.
Zahtev za produženje roka važenja vozačke dozvole, podnosi se organu unutrašnjih poslova kod koga se vozač vodi u evidenciji.

Kako promeniti inostranu vozačku dozvolu

Zahtev za zamenu inostrane vozačke dozvole podnosi se organu unutrašnjih poslova mesno nadležnom prema mestu prebivališta vozača, a uz zahtev se prilaže:
- inostrana vozačka dozvola
- uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima onih kategorija koje su overene u inostranoj vozačkoj dozvoli,
- prevod inostrane vozačke dozvole overen od strane ovlašćenog sudskog tumača ili diplomatsko konzularnog predstavništva Srbije,
- dokaz o uplati republičke administrativne takse za zamenu inostrane vozačke dozvole u iznosu od 4.590,oo dinara, na račun broj 840-742221843-57, primalac Budžet Republike Srbije, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 62-206,
- dokaz o uplati naknade za obrazac vozačke dozvole u iznosu od 200,00 dinara,
- dokaz da je podnosilac zahteva za zamenu inostrane vozačke dozvole boravio duže od šest meseci u zemlji u kojoj mu je izdata strana vozačka dozvola,
- dve fotografije podnosioca zahteva, veličine 35x45mm,
- dokaz o identitetu podnosioca zahteva (lična karta na uvid).

Strana vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju, odnosno vrstu motornih vozila izdata ili da li joj je istekao rok važenja, može se zameniti samo ako podnosilac zahteva priloži ispravu iz koje se vidi kojim motornim vozilom može da upravlja, odnosno da joj nije istekao rok važenja.
Inostrana vozačka dozvola (osim ako se radi o licu na diplomatskoj listi) zadržava se u dosijeu vozača i vraća na njegov zahtev kada napušta teritoriju Srbije, pod uslovom da vrati vozačku dozvolu koja mu je izdata u zamenu za inostranu vozačku dozvolu.

Kako do dvojnog državljanstva za građane Bosne i Hercegovine?

Ugovorom o dvojnom državljanstvu zaključenom između SRJ i BiH ("Sl. list SRJ", Međunarodni ugovori broj 2/03, stupio na snagu 15. maja 2003. godine) države ugovornice su se saglasile da državljanin jedne države ugovornice može steći državljanstvo druge države ugovornice (dvojni državljanin) pod uslovima:
- da je navršio 18 godina života;
- da ima prijavljen boravak najmanje tri godine na teritoriji države ugovornice čije državljanstvo stiče, odnosno najmanje godinu dana ako je u braku sa državljaninom te države ugovornice;
- da u državi ugovornici čije državljanstvo stiče nije osuđivan za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora preko tri godine;
- da mu nije izrečena mera bezbednosti proterivanja stranca iz države ugovornice čije državljanstvo stiče za poslednjih godinu dana pre podnošenja zahteva;
- da se iz njegovog ponašanja može zaključiti da će poštovati pravni poredak države ugovornice čije državljanstvo stiče.

Državljanin države ugovornice koji boravi u inostranstvu, a u braku je sa državljaninom druge države ugovornice najmanje tri godine, može steći državljanstvo druge države ugovornice ako ispunjava uslove iz tačke 1,3,4. i 5.
Dete mlađe od 18 godina života može steći državljanstvo druge države ugovornice na zahtev roditelja koji stiče dvojno državljanstvo po ugovoru ako sa tim roditeljem boravi na teritoriji države ugovornice čije državljanstvo stiče ili u inostranstvu. Za dete starije od 14 godina potrebna je njegova saglasnost. Prilikom podnošenja zahteva za sticanje državljanstva Republike Srbije po Ugovoru od dokumentacije potrebno je pored zahteva priložiti:
- izvod iz matične knjige rođenih;
- uverenje o državljanstvu BiH;
- izvod iz matične knjige venčanih (ne stariji od 6 meseci);
- uverenje o državljanstvu Republike Srbije bračnog druga;
- dokaz o boravku.

Taksa za sticanje državljanstva po Ugovoru je u iznosu od 6.150,00 dinara, a zahtev se podnosi preko PU-e odnosno PS-e po mestu boravka ili preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu.

Boravak u inostranstvu duže od 60 dana

Prijava odlaska u inostranstvo duže od 60 dana, kao i privremeni dolazak ili povratak iz inostranstva regulisano je članovima 13-16. Zakona o prebivalištu i boravištu građana (“Sl. glasnik SRS” broj 42/77, 25/89 i “Sl. glasnik RS” broj 48/94).
Građani koji nameravaju da borave u inostranstvu duže od 60 dana dužni su da pre odlaska prijave odlazak u inostranstvo, kao i privremeni dolazak ili povratak u zemlju najkasnije u roku od 3 dana od dana dolaska, odnosno povratka u mesto prebivališta. Građani su dužni da prijave i maloletnu decu ukoliko ona putuju sa njima.
Prijave odlaska u inostranstvo i privremenog dolaska ili povratka iz inostranstva podnose se opštinskom organu unutrašnjih poslova na obrascu broj 3 regulisan članom 4. Pravilnika o obrascima i načinu vođenja evidencije prebivališta i boravišta građana, a nakon podnošenja prijave izdaje se odgovarajuća potvrda.

Da li je dozvoljeno posedovanje i nošenje sredstava za samoodbranu u vidu mini sprejeva-suzavca i mini elektrošokova?

U skladu sa članom 2. stav 2. tačka 3. Zakona o oružju i municiji ("Sl. glasnik RS" broj 9/92, 44/98 i 39/03) sprejevi se svrstavaju u gasno oružje koje izbacuje ili ispušta gas i druge supstance štetne po zdravlje.
Na osnovu člana 5. stav 1. ovog zakona, zabranjen je promet, nabavljanje, držanje i nošenje ovog oružja.
U članu 348. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srbije propisano je da će se za nabavljanje, držanje i nošenje gasnog oružja učinilac krivičnog dela kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

Nabavljanje mini elektrošokova Zakonom o oružju i municiji nije regulisano. Međutim, u koliko se elektrošok upotrebi za napad, saglasno članu 2. stav 2. tačka 7. Zakona, smatrao bi se hladnim oružjem, koje se takođe ne može nabavljati. Napominjemo da je opasnost od upotrebe ovih sredstava posebno izražena, ukoliko se upotrebe prema licima koja imaju ugrađen pejsmejker.Povratak na tekstove
Marketing
Sasvim dovoljno mesta da budete primećeni. Baneri 120x60px su i dalje u modi.
marketingatkoznaznadotcom
Kontaktirajte marketing službu.

MARKETING

Prostor za Vas
Sasvim dovoljno mesta da budete primećeni. Baneri 120x60px su i dalje u modi.
marketingatkoznaznadotcom
Kontaktirajte marketing službu.

PočetnaPutovanja| Dijeta| Zdravlje| Vežbe| Saveti| Poznati| Forum| Marketing| Pravila i uslovi korišćenja| Kontakt
Copyright © KoZnaZna.com. All Rights Reserved.