Barbados – vizni režim

Barbados – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Barbadosa za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Nije potrebna viza za posete do 30 dana u periodu od 1 godine
Diplomatski i službeni pasoši: Nije potrebna viza za posete do 30 dana u periodu od 1 godine


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz na Barbados:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Za informacije i vize potrebno je obratiti se Ambasadi Velike Britanije u Beogradu.


Nije potrebna viza za ulaz u Srbiju ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. Zakona o strancima.

Član 11 Zakona o strancima glasi:

Odbijanje ulaska

Član 11

Ulazak u Republiku Srbiju, odbiće se strancu ako:

1) nema važeću putnu ispravu, ili vizu ukoliko je potrebna;
2) nema dovoljna sredstva za izdržavanje za vreme boravka u Republici Srbiji, za povratak u zemlju porekla ili tranzit u treću zemlju, ili mu na drugi način nije obezbeđeno izdržavanje za vreme boravka u Republici Srbiji;
3) je u tranzitu, a ne ispunjava uslove za ulazak u treću državu;
4) je na snazi zaštitna mera udaljenja ili mera bezbednosti proterivanja ili mu je otkazan boravak, odnosno druga mera priznata u unutrašnjem ili međunarodnom pravu koja uključuje zabranu prelaska državne granice – za vreme dok ta mera odnosno otkaz boravka traje;
5) nema potvrdu o vakcinisanju ili drugi dokaz da nije oboleo, a dolazi sa područja zahvaćenog epidemijom zaraznih bolesti;
6) to zahtevaju razlozi zaštite javnog poretka ili bezbednosti Republike Srbije i njenih građana;
7) se u odgovarajućim evidencijama vodi kao međunarodni prestupnik;
8) postoji opravdana sumnja da boravak neće koristiti u nameravanu svrhu.

Bliže uslove iz stava 1. tač. 2), 5), 6) i 7) ovog člana propisuje Vlada.


POJAŠNJENJE:

Državljani ove države, nosioci svih pasoša, koji žele da uđu i borave na teritoriji Srbije u periodu koji je duži od 30 dana, ili da se školuju, žive, zaposle se, bave se medijskom delatnošću ili nekim drugim aktivnostima, DUŽNI su da podnesu Zahtev za vizu PRE ULASKA na teritoriju Srbije.

Ukoliko žele da uđu u Srbiju, a već su boravili 30 dana bez vize, od dana ulaska u Srbiju u periodu od godinu dana, u skladu sa Odlukom Vlade, za sledeći ulazak treba da podnesu Zahtev za vizu.

Koristan sajt: www.foreign.gov.bb

Srbija-Barbados

Srbija-Barbados udaljenost