Crna Gora – vizni režim

Crna Gora – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Crne Gore za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana
Maksimalan boravak: 90 dana
Moguće je ući u Srbiju sa važećom ličnom kartom


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Crnu Goru:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana
Maksimalan boravak: 90 dana
Moguće je ući u Crnu Goru sa važećom ličnom kartom


kada putujete u Crnu Goru:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

1. Državljani Srbije mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 90 dana, sa važećom putnom ispravom bez vize.

2. Državljani Srbije mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana sa važećom ličnom kartom, odnosno drugom ispravom na osnovu koje se može utvrditi njihov identitet i državljanstvo.


Od 01. januara 2020. godine – VAŽNO

Maloletni državlјani Srbije i Crne Gore, u skladu sa važećim propisima, mogu da pređu granicu između ove dve države isklјučivo uz pasoš ili ličnu kartu.

RANIJE (do 01. januara 2020.g.)

Za maloletna lica, ako putuju sa roditeljima, potrebno je da poseduju dokument koji će ukazivati na njihov identitet. Za decu školskog uzrasta potreban je važeći dokument sa fotografijom (đačka knjižica, pasoš, lična karta…).

Za mlađa maloletna lica (deca predškolskog uzrasta), kada putuju sa roditeljima, potreban je dokument kojim se može potvrditi identitet deteta (putna isprava, izvod iz matične knjige rođenih, zdravstvena knjižica…). Ukoliko maloletna lica putuju bez pratnje roditelja (staratelja), preporučuje se da dete uz identifikacioni dokument (putnu ispravu, izvod iz matične knjige rođenih, zdravstvenu knjižica…) ima i pisanu saglasnost oba roditelja.

OBJAŠNJENJE:
Ukratko bih ovde ukazao roditeljima/starateljima o čemu je reč i gde najviše “greše”. Gde smo naveli MALOLETNA LICA onda nikako ta lica NE MOGU putovati sa zdravstvenom legitimacijom. Zdravstvena se koristi za mlađa maloletna lica (predškolski uzrast, bebe…). Uz zdravstvenu knjižicu poželjno je nositi i izvod iz MKR, jer saglasićete se da ima logike da ova dva dokumenta idu jedno uz drugo, u ovoj situaciji.


Turisti u svom prtljagu mogu imati sušeno voće, povrće, pečurke, sirove kafe, začine, čajeve, ukupne težine do jednog kilograma, kao i jedan litar alkoholnog pića u originalnoj ambalaži sa deklaracijom. Dozvoljeno je unošenje dva litra drugog pića koje takođe mora biti deklarisano i u originalnoj ambalaži, a dozvoljeno je unošenje i do pet litara flaširane vode u originalnoj ambalaži. Kombinovana i ostala hrana koja je upakovana i deklarisana, a namenjena je za direktno konzumiranje od strane krajnjeg potrošača, koja ne zahteva posebni temperaturni režim čuvanja, u originalnoj ambalaži, osim ukoliko se trenutno koristi, može se uneti u ukupnoj količini do jednog kilograma.

Obaveštenje o hrani koja se može uneti na teritoriju Crne Gore, istaknuto je na vidnim mestima na graničnim prelazima.

VAŽNO: Na sajtu www.upravacarina.gov.me potražite rubriku INFO/VODIČI, pa kada uđete u tu rubriku, kliknite na BROŠURE gde su detaljnije informacije.


Granični prelazi između R. Srbije i Crne Gore su:

Aerodromi: Podgorica i Tivat;
Železnički: Prijepolje – Bijelo Polje;
Drumski: Čemerno – Čemerno, Jabuka – Ranče, Gostun – Konatar, Vuča – Vuča, Mehov Krš – Dračenovac, Kula – Rožaje, Čakor – Čakor.

Telefon Uprave granične policije Crne Gore: +382 020 242 299

Internet sajt i telefon Uprave carine Crne Gore: www.upravacarina.gov.me +382 20 620 433.


Zakonom o boravišnoj taksi Crne Gore, boravišnu taksu mora plaćati svako lice koje boravi u objektu u kojem se obavlja turistička delatnost. Naplatu boravišne takse vrši fizičko i pravno lice koje pruža usluge smeštaja, istovremeno sa naplatom usluge i dužan je da na računu za usluge smeštaja posebno iskaže iznos boravišne takse. Iznos takse je u rasponu od 10 centi do 1 evra po danu (svaka opština propisuje iznos boravišne takse, npr. Opština Budva – 1 evro, a opština Ulcinj – 0,50 evra).

Lica koja borave u Crnoj Gori po osnovu prava svojine na nepokretnosti ne plaćaju boravišnu taksu, kao ni njihova deca koja su kod njih u gostima, ali su u obavezi da prijave boravak (iznosi 1 evro za ukupan period boravka).

Lica koja borave kod srodnika koji nekretnine ne koriste u komercijalne svrhe, tj. ne obavljaju ugostiteljsku delatnost, nisu u obavezi da plate boravišnu taksu.

Boravišnu taksu ne plaćaju deca do 12 godina starosti, lica koja obavljaju sezonske poslove sa prijavljenim boravkom u turističkom mestu, lica koja neprekidno borave u objektu za smeštaj duže od 30 dana, lica sa čulnim i telesnim smetnjama (slepi, gluvi i dr.), lica upućena na banjska i klimatska lečenja, specijalizovanu rehabilitaciju od strane nadležne komisije, učenici školskih ekskurzija, fakulteti u okviru redovnih programa, održavanja sportskih i kulturnih manifestacija, strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama oslobođeni plaćanja takse, strani državljani koji organizovano, preko zvaničnih humanitarnih organizacija dolaze radi pružanja humanitarne pomoći.

Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju deca od 12 do 18 godina starosti.

Stranci koji borave u Crnoj Gori dužni su da se prijave i odjave svoj boravak nadležnom organu – Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore.

Ukoliko stranac boravi u objektu registrovanom za pružanje usluga smeštaja (apartman, hotel), lice koje pruža usluge smeštaja je u obavezi da prijavi boravak stranca u roku od 12 sati.

Ukoliko stranac ne boravi kod registrovanog davaoca smeštaja, dužan je da sam (u roku od 24 časa od ulaska u Crnu Goru) prijavi i odjavi svoj boravak u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore – inspektoru za strance ili kod turističke organizacije opštine u kojoj boravi.

U slučaju promene mesta boravka, potrebno je odjaviti prijavljeni boravak i ponovo izvrši prijavljivanje u mestu gde će se nastaviti boravak u Crnoj Gori.

Kazna koja se može izreći stranom državljaninu u slučaju neprijavljivanja boravka iznosi od 60 do 600 evra (Zakon o strancima R. Crne Gore).

Srbija-Crna Gora

Srbija-Crna Gora udaljenost


POGLEDAJTE VIDEO:

Bistro i čisto more Sveti Stefan Crna Gora


Odlazak automobilom sa Svetog Stefana do Bečića