Dijaspora

Morate pročitati

Ukoliko izgubite pasoš, lakše ćete moći da dođete do novog

Vlada Republike Srbije je saopštila da će građani kojima je ukraden pasoš, ili koji su ga izgubili, moći lakše...

Putno osiguranje za Crnu Goru

Pred put u inostranstvo potrebno je pribaviti putno osiguranje, jer u koju god zemlju da pođete radi odmora ili...

Turistički aranžmani u inostranstvu ubuduće će se plaćati po zvaničnom srednjem kursu dinara

Prilikom isticanja cene i naplaćivanja turističkih aranžmana u inostranstvu ubuduće će se primenjivati zvanični srednji kurs dinara. To je propisano...
Marketing

Republika Srbija odnosima sa dijasporom i Srbima u regionu pridaje izuzetan značaj

O tome najbolje svedoče Deklaracija Vlade Republike Srbije o proglašenju odnosa između otadžbine i rasejanja odnosom od najvećeg državnog i nacionalnog interesa (2006. g.), Zakon o dijaspori i Srbima u regionu (2009. g.) i Strategija očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu (2011. g.).

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, preko mreže svojih DKP u svetu, svim svojim raspoloživim kapacitetima, materijalnim i ljudskim resursima, i diplomatskim instrumentima, čini sve napore da izađe u susret potrebama svojih državljana i iseljenika našeg porekla u stranim državama i pomogne u očuvanju njihovog nacionalnog identiteta, jezika, kulture i običaja. Kroz pružanje efikasne i kvalitetne konzularne zaštite i usluga, organizovanje obrazovanja i informisanja na maternjem jeziku, pomoć u osnivanju i radu klubova i udruženja, njihovom povezivanju sa poslovnim i drugim subjektima u matici, podstiču ih na međusobnu saradnju, intenziviranje kontakata i odnosa sa maticom i neprekidno rade na unapređenju njihovih sveukupnih privrednih, naučnih, kulturnih, informativnih, sportskih i drugih veza sa maticom.

Naša želja je da srpska dijaspora u svetu i Srbi u regionu u DKP Republike Srbije vide “svoju kuću”, kojoj treba da se obrate za pomoć i rešavanje svojih problema u stranoj državi, dobiju informacije o matici i ostvare svoje obrazovne, kulturne i druge pojedinačne i grupne interese. Takođe, DKP Republike Srbije su adresa na kojoj mogu naći partnera za razgovor o poslovnoj saradnji sa privrednim subjektima u Republici Srbiji, bilo da je reč o investiranju, zajedničkom ulaganju, trgovini, turizmu ili bilo kom drugom vidu obostrano korisne privredne saradnje.

Informacije na veb stranicama Ministarstva spoljnih poslova i DKP Republike Srbije namenjene dijaspori i Srbima u regionu treba da pruže osnovne informacije, olakšaju međusobni kontakt i budu podsticaj za našu dalju saradnju.

Novi Zakon o dijaspori i Srbima u regionu, objavljen 28. oktobra 2009. godine u “Službenom glasniku” Republike Srbije, koji je stupio na snagu prvih dana novembra 2009. godine, izraz je izuzetnog interesa koji Republika Srbija poklanja problemima dijaspore i velike želje da unapredi međusobne odnose i saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. U istorijsku problematiku matice i dijaspore Zakon je uneo i jedan novi pojam a to je pojam “Srbi u regionu”.

To je, s jedne strane, izraz težnje Republike Srbije da sagleda i definiše sve probleme vezane za svoje državljane i državljane srpskog porekla koji žive u stranim državama uzimajući u obzir različitost u pogledu njihovog istorijskog nastanka i njihovih pozicija u državama gde žive. Sa druge strane, to je posledica sagledavanja objektivne situacije na terenu, uglavnom u bivšim jugoslovenskim republikama i susedima nakon nasilnog razbijanja prethodne Jugoslavije i nastanka novih država i granica i demografskih promena koje su bile rezultat toga, čime je veliki broj Srba doveden u potpuno novi položaj u odnosu pre svega, na te novonastale države.

Novi Zakon o dijaspori i Srbima u regionu sveobuhvatan je pravni akt koji otvara široke mogućnosti saradnje dijaspore, Srba i regionu i matice, institucionalizaciju te saradnje i daje daleko pogodniji okvir nego do sada za artikulaciju intersa dijaspore i Srba u regionu u odnosu na maticu, što sve doprinosi promociji Republike Srbije i afirmaciji njenih državnih i nacionalnih interesa. U tom smislu od temeljnog je značaja institucionalizacija saradnje kroz osnivanje Skupštine dijaspore i Srba u regionu i pripadajućih saveta, i kroz osnivanje Saveta za odnose sa Srbima u regionu i Saveta za dijasporu.

Prema najnovijim informacijama diplomatsko – konzularnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu, iako sveobuhvatan popis pripadnika naše dijaspore i Srba u regionu nikada nije izvršen, procenjuje se da dijaspora Srbije, uključujući u taj broj i Srbe u regionu, danas broji oko 4,5 miliona ljudi. Od tog broja, oko milion i po su državljani Srbije, pri čemu značajan broj su dvojni državljani, odnosno poseduju i državljanstvo zemalja imigracije. Računa se da u rasejanju deluje preko 1.300 najrazličitijih asocijacija koje okupljaju naše ljude na svih pet kontinenata, a najviše ih je u zemljama Evropske Unije, Severnoj Americi i Australiji. Po procentu pripadnika dijaspore u odnosu na broj stanovnika u matici, Srbija spada u red zemalja sa izuzetno brojnom dijasporom.

Ovako veliki broj pripadnika dijaspore u inostranstvu i Srba u regionu rezultat je duge istorije iseljavanja srpskog stanovništva iz svoje zemlje iz različitih razloga u različitim periodima, od ekonomskih, političkih, verskih, kulturnih, porodičnih, pa do iseljavanja pred nasiljem i progonom.

Nakon demokratskih promena u matici, dijaspora i Srbi u regionu žele da aktivno i ravnopravno učestvuju u političkom, društvenom i ekonomskom životu matice i da se uključe u njenu obnovu i razvoj.

Ciljevi politike Srbije prema dijaspori i Srbima u regionu su: očuvanje njihovog nacionalnog i kulturnog identiteta; zaštita njihovih interesa i prava; obezbeđenje ostvarivanja njihovih zakonskih prava i obaveza u inostranstvu kroz pružanje konzularnih i drugih usluga; unapređenje privrednih, naučnih, kulturnih, informativnih, sportskih i drugih veza između dijaspore i Srba u regionu i matice; podsticanje i usmeravanje stručnih i finansijskih potencijala dijaspore i Srba u regionu na bazi partnerstva dijaspore i Srba u regionu i matice u cilju ekonomskog razvoja otadzbine.

Saradnja diplomatsko konzularnih predstavništava (DKP) Republike Srbije sa dijasporom i Srbima u regionu

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, u okviru svojih zakonskih obaveza, nadležnosti i objektivnih mogućnosti, direktno a naročito preko mreže svojih DKP u svetu, svim svojim raspoloživim kapacitetima, materijalnim i ljudskim resursima, i diplomatskim instrumentima, u najboljoj nameri čini sve napore da izađe u susret potrebama svojih državljana i iseljenika našeg porekla u stranim državama.

Otvorenost Ministarstva spoljnih poslova i DK mreže u inostranstvu prema srpskoj dijaspori i Srbima u regionu treba da ukaže na spremnost Republike Srbije da se kao država aktivno zauzme za zaštitu interesa i prava svojih državljana i iseljenika u inostranstvu, kao i Srba u regionu, u meri u kojoj se to ne kosi za zakonima stranih država u kojima žive, da ih maksimalno moguće podrži i pomogne u očuvanju njihovog nacionalnog i kulturnog identiteta, obrazovanja i informisanja na maternjem jeziku, da ih podstakne na intenziviranje kontakata i odnosa sa maticom i neprekidno radi na unapređenju privrednih, naučnih, kulturnih, informativnih, sportskih i drugih međusobnih veza. Želja Republike Srbije je da srpska dijaspora u svetu i Srbi u regionu u DKP Republike Srbije vide “svoju kuću”, kojoj uvek mogu da se obrate za pomoć i rešavanje svojih problema u stranoj državi. Ali ne samo za rešavanje problema, već da tu mogu naći partnera za razgovor o poslovnoj saradnji sa privrednim subjektima u Republici Srbiji, bilo da je reč o investiranju, zajedničkom ulaganju, trgovini, turizmu ili bilo kom drugom vidu obostrano korisne privredne saradnje.

U DKP Republike Srbije srpska dijaspora i Srbi u regionu treba da traže da dobiju najnovije informacije o politici RS i o mogućnostima saradnje sa maticom u svim segmentima njihovog interesovanja.

Za srpsku dijasporu i Srbe u regionu DKP Republike Srbije u svetu predstavljaju istovremeno sve državne organe RS koji trebaju i mogu da rešavaju njihove statusne i druge probleme, Ona za njih predstavljaju i MUP, i Ministarstvo odbrane, i opštinu i sudove i ona su karika koja konzularnim uslugama povezuje maticu sa dijasporom i Srbima u regionu i omogućava im da na lakši, brži i jednostavniji način ostvaruju svoja građanska i druga prava.

Srbi u rasejanju u DKP RS u inostranstvu imaju pouzdanog partnera koji će podržati osnivanje i rad njihovih udruženja, društava, asocijacija, klubova, i svih drugih formi okupljanja, pomoći koliko to mogućnosti i okolnosti dozvoljavaju, da se eventualni problemi bolje i efikasnije rešavaju, što sve doprinosi unapređenju veza dijaspore i Srba u regionu sa maticom. U tom smislu uloga DKP RS u inostranstvu je od neprocenjivog značaja za Srbe u rasejanju.

Svi zaposleni u DKP RS u inostranstvu svesni su da svoju državu predstavljaju ne samo u odnosu prema državi prijema, već i u odnosu prema Srbima u rasejanju. Ta uloga “svojevrsnih poslenika naše politike, identiteta, kulture i mentaliteta”, velika je obaveza i odgovornost i u obavljanju te uloge oni očekuju pomoć, podršku i saradnju dijaspore i Srba u regionu, u obostranom interesu.

U tom smislu, Ministarstvo spoljnih poslova RS ulaže veliki trud da u svim segmentima unapredi standard i efikasnost usluge DKP imajući u vidu činjenicu da je ukupno ponašanje naših diplomata i službenika u svakoj prilici slika zemlje koju predstavljamo, a za našu dijasporu važan element za stvaranje poverenja u maticu.

Takođe, primena javne diplomatije i transparentnosti u radu DKP i Ministarstva spoljnih poslova RS od posebnog je značaja za ugled zemlje i poverenje kako stranih partnera, tako i Srba u rasejanju, pa je aktivna i intenzivna saradnja sa medijima u državi prijema, u cilju promene na bolje postojeće predstave o Srbiji i DK mreži MSP RS značajan segment rada.

Šta dijaspora i Srbi u regionu mogu očekivati od DKP RS

Dijaspora, s pravom, očekuje veću otvorenost DKP prema njenim potrebama i inicijativama. U tom smislu je značajno informisati dijasporu i Srbe u regionu da DKP RS imaju obavezu da:

 • se aktivno angažuju i vrše značajnu ulogu u demokratskom procesu artikulacije interesa dijaspore i njihovog autentičnog predstavljanja u matici,
 • efikasno pružaju konzularne usluge za koje su ovlašćena,
 • sarađuju sa svim srpskim udruženjima, organizacijama, klubovima i drugim asocijacijama u cilju boljeg unutrašnjeg povezivanja i ujedinjavanja naše dijaspore i stvaranja efikasnijih i “krovnih organizacija” sa mogućnošću većeg uticaja, kako u zemlji domicila, tako i efektnije i celovitije saradnje sa maticom,
 • posećuju srpsku dijasporu u udaljenijim krajevima ( održavanje konzularnih dana), vrše konzularne usluge, obavljaju razgovore i pružaju potrebne informacije našim građanima,
 • se angažuju na povećanju i poboljšanju obrazovanja na srpskom jeziku na svim nivoima školovanja u zemlji prijema i u tom cilju sarađuju sa nadležnim institucijama zemlje domaćina,
 • pomažu u organizovanju i uspostavljanju dopunske nastave na srpskom jeziku i pomažu očuvanje privrženosti dijaspore matici i u drugoj, trećoj i svakoj narednoj generaciji negovanjem srpskog jezika i kulture,
 • se angažuju na boljoj organizaciji i realizaciji kulturnih, sportskih i svih drugih manifestacija u srpskoj dijaspori u cilju očuvanja identiteta, kulture, tradicija i običaja srpskog naroda,
 • se staraju o kulturno – istorijskim spomenicima i srpskim vojnim memorijalima i ratnim grobljima iz Prvog i Drugog svetskog rata, i iz svih drugih perioda stradanja Srba, koji se nalaze čak u trideset zemalja sveta sarađuju sa SPC i njenim eparhijama u inostranstvu.

Ministarstvo spoljnih poslova i institucionalna saradnja dijaspore sa maticom

Novi Zakon o dijaspori i Srbima u regionu sveobuhvatan je pravni akt koji otvara široke mogućnosti saradnje dijaspore i matice:

 1. Institucionalizacija te saradnje kroz formiranje Skupštine dijaspore i Srba u regionu i pripadajućih saveta, i kroz osnivanje Saveta za odnose sa Srbima u regionu i Saveta za dijasporu izraz su spremnosti RS da sa dijasporom i Srbima u regionu značajno upapredi saradnju i poveća pomoć i uticaj u oboastranom interesu.
 2. Otvara znatno veće mogućnosti za zaštitu interesa Republike Srbije, njenih državljana i pravnih lica u inostranstvu u saradnji sa ministarstvima i institucijama nadležnim za odnose sa dijasporom;
 3. Pruža priliku za preduzimanje mera radi unapređenja odnosa sa iseljenicima u inostranstvu;
 4. Nezamenljiv i dragocen lični kontakt i prisutnost u zemlji prijema

I pored uvođenja informatičke tehnologije u gotovo sve segmente rada, lični kontakt i saradnja čine da je uloga naših DKP-a i dalje je nezamenljiva u zemljama prijema, jer je prevashodno u funkciji unapređenja odnosa matice i dijaspore kao i zaštite interesa naših građana u zemljama prijema gde privremeno žive i rade.

U inostranstvu naši DKP se bave i unapređivanjem i širenjem kontakata i komunikacije sa pravnim subjektima zemlje prijema promovišući razvoj bilateralne privredne, kulturne, naučno-tehničke i svih drugih oblika saradnje koji su u zajedničkom interesu razvoja sveukupnih odnosa naših naroda i država, gde naša dijaspora treba i može da predstavlja taj značajni “most saradnje”.

Poštovanje principa multietničnosti u radu sa dijasporom

I najzad, najčešće se govori o srpskoj dijaspori. Pod tim pojmom podrazumevaju se državljani Republike Srbije koji žive u inostranstvu i pripadnici srpskog naroda iseljeni sa teritorije Republike Srbije i iz regiona i njihovi potomci. Ali, ne treba nikada izgubiti iz vida da brojni pripadnici drugih naroda žive u našoj zemlji. U skladu sa tim, svi oni koji potiču sa ovih prostora i koji izražavaju želju da budu pripadnici naše dijaspore ili da učestvuju u njenim aktivnostima, dobro su došli. Demokratski karakter našeg društva i naše uključivanje u Evropu ne mogu se zamisliti bez (poštovanja) pridržavanja principa multietničnosti.

Marketing
Izvormsp
Marketing

POSTAVI ODGOVOR

molimo unesite svoj komentar!
ovde unesite svoje ime

Marketing

Vizni režim

Palau – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Palau za ulaz u Srbiju: Obični pasoši: Nije potrebna viza Diplomatski i službeni pasoši: Nije...

Odgovori na neka od pitanja koje biste postavili Nemačkoj ambasadi

Dobijamo mnogo Emailova sa pitanjima vezana za Nemačku na koja niste mogli ili niste uspeli da pronađete odgovore. Pa da pokušamo da vam pomognemo...

USA vize dele se na dve osnovne kategorije

USA vize dele se na dve osnovne kategorije: 1. Useljenicke (Immigrant) vize, 2. Privremene (Non-immigrant) vize Useljenicke (Immigrant) vize omogucavaju trazenje USA drzavljanstva nakon sto se ispune...

Počeo sa radom počasni Konzulat u Volosu, Grčka

U hotelu Volos Palas u Volosu, svečano je obeležen početak rada Konzulata Republike Srbije na čelu sa počasnim konzulom Simeonom Comokosom. Otvaranju Počasnog konzulata prisustvovali...

Otvoren počasni konzulat Srbije u Antaliji

U prisustvu ministara spoljnih poslova Republike Srbije i Republike Turske, Ivice Dačića i Mevluta Čavušoglua, u Antaliji je otvoren konzulat Republike Srbije na čelu...
- Advertisement -

Više članaka kao ovaj

Marketing