Dijaspora

Dijaspora

Republika Srbija odnosima sa dijasporom i Srbima u regionu pridaje izuzetan značaj

O tome najbolje svedoče Deklaracija Vlade Republike Srbije o proglašenju odnosa između otadžbine i rasejanja odnosom od najvećeg državnog i nacionalnog interesa (2006. g.), Zakon o dijaspori i Srbima u regionu (2009. g.) i Strategija očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu (2011. g.).

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, preko mreže svojih DKP u svetu, svim svojim raspoloživim kapacitetima, materijalnim i ljudskim resursima, i diplomatskim instrumentima, čini sve napore da izađe u susret potrebama svojih državljana i iseljenika našeg porekla u stranim državama i pomogne u očuvanju njihovog nacionalnog identiteta, jezika, kulture i običaja. Kroz pružanje efikasne i kvalitetne konzularne zaštite i usluga, organizovanje obrazovanja i informisanja na maternjem jeziku, pomoć u osnivanju i radu klubova i udruženja, njihovom povezivanju sa poslovnim i drugim subjektima u matici, podstiču ih na međusobnu saradnju, intenziviranje kontakata i odnosa sa maticom i neprekidno rade na unapređenju njihovih sveukupnih privrednih, naučnih, kulturnih, informativnih, sportskih i drugih veza sa maticom.

Naša želja je da srpska dijaspora u svetu i Srbi u regionu u DKP Republike Srbije vide “svoju kuću”, kojoj treba da se obrate za pomoć i rešavanje svojih problema u stranoj državi, dobiju informacije o matici i ostvare svoje obrazovne, kulturne i druge pojedinačne i grupne interese. Takođe, DKP Republike Srbije su adresa na kojoj mogu naći partnera za razgovor o poslovnoj saradnji sa privrednim subjektima u Republici Srbiji, bilo da je reč o investiranju, zajedničkom ulaganju, trgovini, turizmu ili bilo kom drugom vidu obostrano korisne privredne saradnje.

Informacije na veb stranicama Ministarstva spoljnih poslova i DKP Republike Srbije namenjene dijaspori i Srbima u regionu treba da pruže osnovne informacije, olakšaju međusobni kontakt i budu podsticaj za našu dalju saradnju.

Novi Zakon o dijaspori i Srbima u regionu, objavljen 28. oktobra 2009. godine u “Službenom glasniku” Republike Srbije, koji je stupio na snagu prvih dana novembra 2009. godine, izraz je izuzetnog interesa koji Republika Srbija poklanja problemima dijaspore i velike želje da unapredi međusobne odnose i saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. U istorijsku problematiku matice i dijaspore Zakon je uneo i jedan novi pojam a to je pojam “Srbi u regionu”.

To je, s jedne strane, izraz težnje Republike Srbije da sagleda i definiše sve probleme vezane za svoje državljane i državljane srpskog porekla koji žive u stranim državama uzimajući u obzir različitost u pogledu njihovog istorijskog nastanka i njihovih pozicija u državama gde žive. Sa druge strane, to je posledica sagledavanja objektivne situacije na terenu, uglavnom u bivšim jugoslovenskim republikama i susedima nakon nasilnog razbijanja prethodne Jugoslavije i nastanka novih država i granica i demografskih promena koje su bile rezultat toga, čime je veliki broj Srba doveden u potpuno novi položaj u odnosu pre svega, na te novonastale države.

Novi Zakon o dijaspori i Srbima u regionu sveobuhvatan je pravni akt koji otvara široke mogućnosti saradnje dijaspore, Srba i regionu i matice, institucionalizaciju te saradnje i daje daleko pogodniji okvir nego do sada za artikulaciju intersa dijaspore i Srba u regionu u odnosu na maticu, što sve doprinosi promociji Republike Srbije i afirmaciji njenih državnih i nacionalnih interesa. U tom smislu od temeljnog je značaja institucionalizacija saradnje kroz osnivanje Skupštine dijaspore i Srba u regionu i pripadajućih saveta, i kroz osnivanje Saveta za odnose sa Srbima u regionu i Saveta za dijasporu.

Prema najnovijim informacijama diplomatsko – konzularnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu, iako sveobuhvatan popis pripadnika naše dijaspore i Srba u regionu nikada nije izvršen, procenjuje se da dijaspora Srbije, uključujući u taj broj i Srbe u regionu, danas broji oko 4,5 miliona ljudi. Od tog broja, oko milion i po su državljani Srbije, pri čemu značajan broj su dvojni državljani, odnosno poseduju i državljanstvo zemalja imigracije. Računa se da u rasejanju deluje preko 1.300 najrazličitijih asocijacija koje okupljaju naše ljude na svih pet kontinenata, a najviše ih je u zemljama Evropske Unije, Severnoj Americi i Australiji. Po procentu pripadnika dijaspore u odnosu na broj stanovnika u matici, Srbija spada u red zemalja sa izuzetno brojnom dijasporom.

Ovako veliki broj pripadnika dijaspore u inostranstvu i Srba u regionu rezultat je duge istorije iseljavanja srpskog stanovništva iz svoje zemlje iz različitih razloga u različitim periodima, od ekonomskih, političkih, verskih, kulturnih, porodičnih, pa do iseljavanja pred nasiljem i progonom.

Nakon demokratskih promena u matici, dijaspora i Srbi u regionu žele da aktivno i ravnopravno učestvuju u političkom, društvenom i ekonomskom životu matice i da se uključe u njenu obnovu i razvoj.

Ciljevi politike Srbije prema dijaspori i Srbima u regionu su: očuvanje njihovog nacionalnog i kulturnog identiteta; zaštita njihovih interesa i prava; obezbeđenje ostvarivanja njihovih zakonskih prava i obaveza u inostranstvu kroz pružanje konzularnih i drugih usluga; unapređenje privrednih, naučnih, kulturnih, informativnih, sportskih i drugih veza između dijaspore i Srba u regionu i matice; podsticanje i usmeravanje stručnih i finansijskih potencijala dijaspore i Srba u regionu na bazi partnerstva dijaspore i Srba u regionu i matice u cilju ekonomskog razvoja otadzbine.

Saradnja diplomatsko konzularnih predstavništava (DKP) Republike Srbije sa dijasporom i Srbima u regionu

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, u okviru svojih zakonskih obaveza, nadležnosti i objektivnih mogućnosti, direktno a naročito preko mreže svojih DKP u svetu, svim svojim raspoloživim kapacitetima, materijalnim i ljudskim resursima, i diplomatskim instrumentima, u najboljoj nameri čini sve napore da izađe u susret potrebama svojih državljana i iseljenika našeg porekla u stranim državama.

Otvorenost Ministarstva spoljnih poslova i DK mreže u inostranstvu prema srpskoj dijaspori i Srbima u regionu treba da ukaže na spremnost Republike Srbije da se kao država aktivno zauzme za zaštitu interesa i prava svojih državljana i iseljenika u inostranstvu, kao i Srba u regionu, u meri u kojoj se to ne kosi za zakonima stranih država u kojima žive, da ih maksimalno moguće podrži i pomogne u očuvanju njihovog nacionalnog i kulturnog identiteta, obrazovanja i informisanja na maternjem jeziku, da ih podstakne na intenziviranje kontakata i odnosa sa maticom i neprekidno radi na unapređenju privrednih, naučnih, kulturnih, informativnih, sportskih i drugih međusobnih veza. Želja Republike Srbije je da srpska dijaspora u svetu i Srbi u regionu u DKP Republike Srbije vide “svoju kuću”, kojoj uvek mogu da se obrate za pomoć i rešavanje svojih problema u stranoj državi. Ali ne samo za rešavanje problema, već da tu mogu naći partnera za razgovor o poslovnoj saradnji sa privrednim subjektima u Republici Srbiji, bilo da je reč o investiranju, zajedničkom ulaganju, trgovini, turizmu ili bilo kom drugom vidu obostrano korisne privredne saradnje.

U DKP Republike Srbije srpska dijaspora i Srbi u regionu treba da traže da dobiju najnovije informacije o politici RS i o mogućnostima saradnje sa maticom u svim segmentima njihovog interesovanja.

Za srpsku dijasporu i Srbe u regionu DKP Republike Srbije u svetu predstavljaju istovremeno sve državne organe RS koji trebaju i mogu da rešavaju njihove statusne i druge probleme, Ona za njih predstavljaju i MUP, i Ministarstvo odbrane, i opštinu i sudove i ona su karika koja konzularnim uslugama povezuje maticu sa dijasporom i Srbima u regionu i omogućava im da na lakši, brži i jednostavniji način ostvaruju svoja građanska i druga prava.

Srbi u rasejanju u DKP RS u inostranstvu imaju pouzdanog partnera koji će podržati osnivanje i rad njihovih udruženja, društava, asocijacija, klubova, i svih drugih formi okupljanja, pomoći koliko to mogućnosti i okolnosti dozvoljavaju, da se eventualni problemi bolje i efikasnije rešavaju, što sve doprinosi unapređenju veza dijaspore i Srba u regionu sa maticom. U tom smislu uloga DKP RS u inostranstvu je od neprocenjivog značaja za Srbe u rasejanju.

Svi zaposleni u DKP RS u inostranstvu svesni su da svoju državu predstavljaju ne samo u odnosu prema državi prijema, već i u odnosu prema Srbima u rasejanju. Ta uloga “svojevrsnih poslenika naše politike, identiteta, kulture i mentaliteta”, velika je obaveza i odgovornost i u obavljanju te uloge oni očekuju pomoć, podršku i saradnju dijaspore i Srba u regionu, u obostranom interesu.

U tom smislu, Ministarstvo spoljnih poslova RS ulaže veliki trud da u svim segmentima unapredi standard i efikasnost usluge DKP imajući u vidu činjenicu da je ukupno ponašanje naših diplomata i službenika u svakoj prilici slika zemlje koju predstavljamo, a za našu dijasporu važan element za stvaranje poverenja u maticu.

Takođe, primena javne diplomatije i transparentnosti u radu DKP i Ministarstva spoljnih poslova RS od posebnog je značaja za ugled zemlje i poverenje kako stranih partnera, tako i Srba u rasejanju, pa je aktivna i intenzivna saradnja sa medijima u državi prijema, u cilju promene na bolje postojeće predstave o Srbiji i DK mreži MSP RS značajan segment rada.

Šta dijaspora i Srbi u regionu mogu očekivati od DKP RS

Dijaspora, s pravom, očekuje veću otvorenost DKP prema njenim potrebama i inicijativama. U tom smislu je značajno informisati dijasporu i Srbe u regionu da DKP RS imaju obavezu da:

 • se aktivno angažuju i vrše značajnu ulogu u demokratskom procesu artikulacije interesa dijaspore i njihovog autentičnog predstavljanja u matici,
 • efikasno pružaju konzularne usluge za koje su ovlašćena,
 • sarađuju sa svim srpskim udruženjima, organizacijama, klubovima i drugim asocijacijama u cilju boljeg unutrašnjeg povezivanja i ujedinjavanja naše dijaspore i stvaranja efikasnijih i “krovnih organizacija” sa mogućnošću većeg uticaja, kako u zemlji domicila, tako i efektnije i celovitije saradnje sa maticom,
 • posećuju srpsku dijasporu u udaljenijim krajevima ( održavanje konzularnih dana), vrše konzularne usluge, obavljaju razgovore i pružaju potrebne informacije našim građanima,
 • se angažuju na povećanju i poboljšanju obrazovanja na srpskom jeziku na svim nivoima školovanja u zemlji prijema i u tom cilju sarađuju sa nadležnim institucijama zemlje domaćina,
 • pomažu u organizovanju i uspostavljanju dopunske nastave na srpskom jeziku i pomažu očuvanje privrženosti dijaspore matici i u drugoj, trećoj i svakoj narednoj generaciji negovanjem srpskog jezika i kulture,
 • se angažuju na boljoj organizaciji i realizaciji kulturnih, sportskih i svih drugih manifestacija u srpskoj dijaspori u cilju očuvanja identiteta, kulture, tradicija i običaja srpskog naroda,
 • se staraju o kulturno – istorijskim spomenicima i srpskim vojnim memorijalima i ratnim grobljima iz Prvog i Drugog svetskog rata, i iz svih drugih perioda stradanja Srba, koji se nalaze čak u trideset zemalja sveta sarađuju sa SPC i njenim eparhijama u inostranstvu.

Ministarstvo spoljnih poslova i institucionalna saradnja dijaspore sa maticom

Novi Zakon o dijaspori i Srbima u regionu sveobuhvatan je pravni akt koji otvara široke mogućnosti saradnje dijaspore i matice:

 1. Institucionalizacija te saradnje kroz formiranje Skupštine dijaspore i Srba u regionu i pripadajućih saveta, i kroz osnivanje Saveta za odnose sa Srbima u regionu i Saveta za dijasporu izraz su spremnosti RS da sa dijasporom i Srbima u regionu značajno upapredi saradnju i poveća pomoć i uticaj u oboastranom interesu.
 2. Otvara znatno veće mogućnosti za zaštitu interesa Republike Srbije, njenih državljana i pravnih lica u inostranstvu u saradnji sa ministarstvima i institucijama nadležnim za odnose sa dijasporom;
 3. Pruža priliku za preduzimanje mera radi unapređenja odnosa sa iseljenicima u inostranstvu;
 4. Nezamenljiv i dragocen lični kontakt i prisutnost u zemlji prijema

I pored uvođenja informatičke tehnologije u gotovo sve segmente rada, lični kontakt i saradnja čine da je uloga naših DKP-a i dalje je nezamenljiva u zemljama prijema, jer je prevashodno u funkciji unapređenja odnosa matice i dijaspore kao i zaštite interesa naših građana u zemljama prijema gde privremeno žive i rade.

U inostranstvu naši DKP se bave i unapređivanjem i širenjem kontakata i komunikacije sa pravnim subjektima zemlje prijema promovišući razvoj bilateralne privredne, kulturne, naučno-tehničke i svih drugih oblika saradnje koji su u zajedničkom interesu razvoja sveukupnih odnosa naših naroda i država, gde naša dijaspora treba i može da predstavlja taj značajni “most saradnje”.

Poštovanje principa multietničnosti u radu sa dijasporom

I najzad, najčešće se govori o srpskoj dijaspori. Pod tim pojmom podrazumevaju se državljani Republike Srbije koji žive u inostranstvu i pripadnici srpskog naroda iseljeni sa teritorije Republike Srbije i iz regiona i njihovi potomci. Ali, ne treba nikada izgubiti iz vida da brojni pripadnici drugih naroda žive u našoj zemlji. U skladu sa tim, svi oni koji potiču sa ovih prostora i koji izražavaju želju da budu pripadnici naše dijaspore ili da učestvuju u njenim aktivnostima, dobro su došli. Demokratski karakter našeg društva i naše uključivanje u Evropu ne mogu se zamisliti bez (poštovanja) pridržavanja principa multietničnosti.