SAJT VIZNI REŽIM MOJE PUTOVANJE AMBASADE AMBASADE SRBIJE DOKUMENTA, ZAKONI I PROPISI INFORMACIJE IZRADA SAJTA
SAJT VIZNI REŽIM MOJE PUTOVANJE AMBASADE AMBASADE SRBIJE DOKUMENTA, ZAKONI I PROPISI INFORMACIJE IZRADA SAJTA

Autor Tema: Međunarodna vozačka dokumenta  (Pročitano 6879 puta)

Van mreže Admin

  • Administrator
  • *****
  • Poruke: 232
  • Karma: +1/-0
  • Informacija ima cenu
    • KoZnaZna
Međunarodna vozačka dokumenta
« poslato: Oktobar 19, 2010, 01:54:35 posle podne »
Saobraćajna dokumenta

Međunarodna vozačka dozvola

Dokumenti potrebni za izdavanje MVD

Izdavanje MVD se vrši na lični zahtev i uz prisustvo korisnika, uz podnošenje:

   1. važeće vozačke dozvole, izdate u Republici Srbiji (nacionalna vozačka dozvola)
   2. važeće lične karte ili putne isprave (pasoša)
   3. 2 fotografije formata 35 mm x 45 mm
   4. zahteva za izdavanje MVD na obrascu propisanom od strane AMSS
Međunarodna vozačka dozvola (MVD) izdaje se na osnovu Međunarodne konvencije o saobraćaju na putevima (Beč, 1968), a u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o poveravanju javnih ovlašćenja AMSJ (Službeni list SRJ broj 26/95).

MVD je štampana na srpskom, francuskom, engleskom, španskom, ruskom i nemačkom jeziku.

Cena mađunarodne vozačke dozvole je 2.000,00 dinara.
1) Nacionalna vozačka dozvola
Za izdavanje MVD, prilaže se isključivo originalna nacionalna vozačka dozvola na uvid (kopija originalne vozačke dozvole odlaže se u arhivu, zajedno sa kopijama ostalih dokumenata koji se prilažu za izdavanje MVD). Podaci u vozačkoj dozvoli moraju da budu čitki podaci o mestu prebivališta u vozačkoj dozvoli i ličnoj karti/pasošu moraju da budu identični. Svaka promena prebivališta mora da se evidentira u vozačkoj dozvoli. S obzirom da je MVD „prepis“ nacionalne vozačke dozvole, MVD i nacionalna vozačka dozvola moraju da se nose u kompletu.

2) Lična karta ili putna isprava (pasoš)
MVD može da se izda na osnovu važeće lične karte ili važećeg pasoša. Pri podnošenju zahteva prilažu se originalna dokumenta, a kopija se odlaže u arhivu. U slučaju da iz nekog razloga nije moguće dostaviti original lične karte ili pasoša (pasoš je na viziranju, itd), može da se dostavi i kopija.

3) Fotografije
Fotografije moraju da odgovaraju aktuelnom ličnom opisu podnosioca zahteva.

4) Zahtev za izdavanje MVD
Zahtev se popunjava čitko, štampanim slovima.

 
Kome se izdaje MVD
MVD se izdaje državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji poseduju važeću vozačku dozvolu, izdatu u Republici Srbiji, s tim što strani državljani moraju da imaju dokaz o boravku ili prebivalištu u Republici Srbiji.

Rok važnosti MVD
MVD važi tri godine od datuma izdavanja, osim u slučaju kada važnost nacionalne vozačke dozvole ističe pre tog roka.

Naknadno upisivanje nove kategorije
U slučaju kada vlasnik međunarodne vozačke dozvole položi ispit za novu kategoriju, ista se unosi u već prethodno izdatu MVD, tako što se u rubriku predviđenu za tu kategoriju, unese datum polaganja vozačkog ispita, pečat i potpis izdavaoca MVD. Vlasnik MVD popunjava novi obrazac, koji se odlaže u arhivu zajedno sa prvobitno popunjenim obrascem, a informacijama o novoj kategoriji upisuje se i u registar izdatih MVD, odnosno u rubriku već izdate MVD. Zbog centralne evidencije podataka, unos nove kategorije u MVD mora da izvrši isti izdavalac, odnosno onaj auto-moto klub koji je prvobitno izdao ovaj dokument. Pri tome se ne naplaćuje nikakva dodatna nadoknada za naknadni upis kategorije.

Ukoliko se radi o MVD koje se koriste u Rusiji, neophodno je da se overi predmetna kategorija na svim listovima u MVD.

Ukoliko postoji zabrana vožnje za određenu kategoriju, u napomenu se unosi tekst u kome se precizira trajanje zabrane, i za tu kategoriju MVD se izdaje tek po isteku zabrane.

Potpis nosioca MVD ili otisak palca stavlja se ispod fotografije, a na stranicu "Le tutulaire est dechu du droit de conduire sur le territoire" ne unose se nikakvi podaci jer ove rubrike služe saobraćajnim organima u inostranstvu u slučaju prekršaja nosioca MVD koji za sobom povlači lišavanje prava važnosti na teritoriji dotične zemlje.
___________________________________________________________________________________________

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV) izdaje se na obrascu utvrđenom od strane međunarodnih organizacija AIT i FIA. DTV služi kao dokaz da vozač može da putuje tuđim vozilom u inostranstvo, na osnovu ovlašćenja koje mu je dao vlasnik vozila.

Obrazac DTV je žute boje, formata A5, sa tekstom na srpskom, francuskom i engleskom jeziku. Leva unutrašnja strana predstavlja ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom koje daje vlasnik vozila, a desna unutrašnja strana predstavlja samu dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu.

Cena dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu je 1.500,00 dinara
Dokumenta potrebna za izdavanje DTV
a) Važeća lična karta vlasnika vozila
b) Važeća putna isprava (pasoš) korisnika vozila
c) Saobraćajna dozvola za vozilo

a) i b) Važeća lična karta vlasnika vozila i važeća putna isprava (pasoš) korisnika vozila
Za izdavanje DTV, vlasnik vozila prilaže važeću ličnu kartu, a korisnik vozila putnu ispravu na uvid. Obavezno je lično prisustvo vlasnika i korisnika vozila.Ako je vlasnik vozila pravno lice, umesto lične karte, prilaže se originalni dopis, na memorandumu, potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom, kojim se korisnik vozila ovlašćuje da može da upravlja vozilom predmetnog vlasnika-pravnog lica, u inostranstvu.
U slučaju da je vlasnik vozila lizing kuća, a korisnik lizinga fizičko lice, on mora da obezbedi ovlašćenje od lizing kuće da može predmetnim vozilom da putuje u inostranstvo. Ukoliko u ugovoru o lizingu već postoji ova odredba, nije potrebno dodatno ovlašćenje lizing kuće.
Ukoliko je korisnik lizinga pravno lice, to pravno lice daje ovlašćenje krajnjem korisniku, s tim što takođe mora da se obezbedi ovlašćenje lizing kuće za upravljanje vozilom u inostranstvu, ukoliko ova odredba nije navedena u ugovoru o lizingu.
Ipak, kada se izda DTV, ono mora da se odnese u lizing kuću na overu – u donji desni ugao lista unutrašnje leve strane ovlašćenja („Svojeručni potpis vlasnika vozila“) stavlja se pečat i potpis vlasnika vozila, to jest lizing kuće.
Korisnik vozila može da priloži ovlašćenje dato od strane vlasnika vozila, overeno u sudu ili opštini, na osnovu koga prisustvo vlasnika vozila nije obavezno pri izdavanju DTV. Predmetno ovlašćenje mora da sadrži klauzulu da se korisnik vozila ovlašćuje da upravlja tim vozilom u inostranstvu, odnosno da predmetno vozilo može da otuđi. Takvo ovlašćenje važi do opoziva, ali ne može da se prenosi na treće lice.
U slučaju da korisnik vozila putuje u Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, za koje nije potreban pasoš, DTV može da se izda korisniku na osnovu njegove lične karte, s tim da korisnik potpiše da je upoznat da ne može da koristi izdatu DTV u drugim zemljama, za koje mora da ima pasoš. Napomenu da je upoznat sa ovim ograničenjem, korisnik potpisuje u posebnoj rubrici u registru DTV.
Pri svakoj promeni podataka iz lične karte/pasoša, izdaje se novi dokument.

c) Saobraćajna dozvola za vozilo
Pri izdavanju DTV, na uvid se prilaže isključivo originalna saobraćajna dozvola za vozilo.

Kome se izdaje DTV
Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu DTV izdaje se isključivo za vozila registrovana u Republici Srbiji, na osnovu važeće saobraćajne dozvole za vozilo.

DTV se izdaje:
državljanima Republike Srbije, uvidom u ličnu kartu ili pasoš, izdat u Republici Srbiji,
stranim državljanima, sa privremenim ili stalnim boravkom u Republici Srbiji, uvidom u odgovarajući dokument o prijavi boravka, izdat od strane MUP-a.
stranim državljanima sa dvojnim državljanstvom, odnosno sa pasošem izdatim u nekoj od bivših jugoslovenskih republika, samo pod uslovom da takav korisnik ima važeću ličnu kartu, izdatu u Republici Srbiji. U tom slučaju, u DTV se unosi samo jedan od brojeva pasoša (ne oba), a kopija lične karte se ostavlja za arhivu.
DTV ne može da se izda za vozila sa registarskim tablicama kao što su: 999-xxx, RP, CD,  A, i ostala vozila registrovana po posebnoj proceduri.
DTV ne može da se izdaje na osnovu kopije saobraćajne dozvole.

Ova dozvola može se izdati i voziima sa registarskom oznakom "E" (ekonomske tablice) i to na osnovu konsultacije sa nadležnim organima u vezi sa obaveznom preregistracijom vozila sa stranim i ekonomskim tablicama, za koju je rok istekao 21. jula 2009. godine (Uredba Vlade Republike Srbije o obaveznoj preregistraciji vozila sa stranim tablicama)

Rok važnosti DTV
DTV se izdaje najduže na rok od godinu dana, s tim što taj rok može da bude i kraći, ukoliko to vlasnik vozila zahteva, i važi za neograničen broj putovanja u inostranstvo u predviđenom roku. Rok važnosti se ne vezuje za datum isticanja registracije vozila. Stranim državljanima koji imaju prijavljeni boravak u Srbiji, privremeni ili stalni, kao i licima sa dvojnim državljanstvom, DTV se takođe izdaje na isti rok.
______________________________________________________________________________________

Zelena karta osiguranja

Ako se vozilom domaće registracije putuje u inostranstvo potrebna je zelena karta osiguranja koja u inostranstvu predstavlja isto što i polisa osiguranja u Srbiji.

Zelena karta osiguranja je dokaz da za svoje vozilo imate zaključeno osiguranje auto-odgovornosti kod domaćeg osiguravajućeg društva i zelenu kartu osiguranja izdaje osiguravajuće društvo kod kojeg je zaključeno obavezno osiguranje od auto-odgovornosti.

Zelena karta osiguranja važi za teritorije zemalja sa kojima naša zemlja ima potpisan interbiro sporazum, a to su u ovom trenutku sve evropske zemlje osim Rusije. Na teritorijama zemalja u kojima ne važi naša zelena karta (Azerbejdžan, Gruzija, Kazahstan) naši automobilisti su dužni da plate premiju tzv. graničnog osiguranja (prilikom ulaska u svaku od tih zemalja).

Da bi se dobio ovaj dokument potrebno je poneti:
1.  Polisu obaveznog osiguranja na uvid;
2. Saobraćajnu dozvolu;
3. Zelena karta važi do isteka premije obaveznog osiguranja;
4. Cena zelene karte je 2000,00 dinara.
___________________________________________________________________________

CARINSKA DOKUMENTA
CPD karneti - Carnet de passage en Douane (CPD) – Karnet za prelazak granice

Opšte informacije Međunarodni carinski dokument CPD omogućava privremeni uvoz vozila u pojedine zemlje Evrope*, Azije* i Srednjeg istoka*, Afrike*, Južne Amerike*(1), kao i u Kanadu,  Australiju i Novi Zeland, bez plaćanja carinskih taksi i dažbina. On, takođe, omogućava korisniku da istim vozilom putuje više puta, u više zemalja (5, 10 ili 25)*(2), i predstavlja garanciju da će vozilo biti ponovo izvezeno iz zemlje u koju putuje, u predviđenom roku, i, ako ne može iz nekog razloga da bude ponovo izvezeno (na primer, zbog krađe, totalne štete, itd) – da će sve carinske takse i dažbine biti uredno plaćene.
Osnova za izdavanje karneta su međunarodne carinske konvencije Ujedinjenih nacija o privremenom uvozu privatnih (1954.g.) i komercijalnih drumskih vozila (1956.g.), čija je revizija izvršena 1992. godine. Karnete izdaju Međunarodna automobilska federacija (FIA – Federation Internationale de l'Automobile) i Međunarodni turistički savez (AIT – Alliance Internationale de Tourisme).

Karnet je zvanični dokument i vlasništvo je kluba (AMSS) koji ga izdaje neposrednom korisniku (fizičkom ili pravnom licu), na osnovu važeće saobraćajne dozvole vozila i koji važi uglavnom godinu dana (osim u slučaju kada saobraćajna dozvola ističe ranije).  Korisnik mora da vodi računa o ovom dokumentu, na isti način kao što to čini sa ličnom kartom, kreditnom karticom, ili nekim drugim ličnim dokumentom.

Za izdavanje karneta obezbeđuje se garancija u vidu depozita koji korisnik karneta mora da položi (u iznosu od 70% od vrednosti vozila)*(3), a koji se vraća korisniku po povratku s putovanja, isključivo na osnovu uredno regulisanog karneta. Uredno regulisan karnet znači da je overen listić karneta pri izlasku iz zemlje (zemalja) u koju(e) je korisnik putovao, a koja zahteva karnet CPD.

Podaci koji se unose u karnet moraju da budu identični podacima iz saobraćajne dozvole, s obzirom da netačni i nepotpuni podaci mogu da budu predmet poteškoća pri prelasku granice.

Izdati karnet ne može da važi za neko drugo vozilo ili drugog korisnika, odnosno  u toku važenja karneta, samo korisnik karneta može da koristi vozilo za koje je izdat karnet. Ni u kom slučaju vozilo ne može da bude prodato, iznajmljeno, pozajmljeno, poklonjeno, založeno ili ostavljeno na korišćenje trećem licu. Korisnik karneta je odogovoran za posledice koje nastaju usled gubitka ili zloupotrebe karneta, bilo od strane korisnika ili trećih lica. 
Ukoliko karnet bude izgubljen ili uništen dok je vozilo u inostranstvu ili u slučaju krađe ili napuštanja vozila, korisnik mora odmah da se javi izdavaocu karneta (AMSS), direktno ili posredstvom odgovarajuće asocijacije/automobilskog kluba zemlje u kojoj se nalazi, i postupi po uputstvima koje će dobiti u vezi sa nastalim slučajem.

Po okončanju putovanja, odnosno najkasnije do isteka važnosti, uredno regulisani predmetni karnet vraća se izdavaocu (AMSS).   
Za izdavanje karneta neophodno je popuniti Zahtev za izdavanje karneta CPD, uz koji se prilaže fotokopija putne isprave korisnika (pasoša), saobraćajne dozvole vozila za koje se karnet izdaje, kao i dokaz o uplati naknade za izdavanje karneta i o položenom depozitu, koji služi kao garancija za izdavanje karneta.

(1) Zemlje u kojima važi CPD, u kojima su ovlašćene automobilske asocijacije/klubovi  garanti za izdate karnete:

Evropa: Belgija, Danska, Finska, Grčka, Italija, Turska (za pojedine kategorije vozila);
Azija i Srednji istok: Bangladeš, Indija, Indonezija, Iran, Irak, Japan, Jordan, Kuvajt, Liban, Malezija, Oman, Pakistan, Katar, Singapur, Šrilanka, Sirija, Ujedinjeni Arapski Emirati; 
Afrika: Bocvana, Egipat, Kenija, Lesoto, Libija, Malavi, Namibija, Senegal, Južnoafrička Republika, Svazilend, Zimbabve; 
Južna Amerika: Argentina, Čile, Kolumbija, Kostarika, Ekvador, Paragvaj, Peru, Trinidad i Tobago, Urugvaj, Venecuela; 
Karnet takođe može da se koristi u sledećim zemljama, u kojima ne postoje klubovi-garanti, pa su klubovi-izdavaoci takvih karneta jedini i isključivi garanti.   
Afrika: Burundi, Ekvatorijalna Gvineja, Gambija, Gana, Gvineja (Konakri), Liberija, Nigerija, Ruanda, Somalija, Sudan, Tanzanija, Uganda, Zambija.
Azija: Mijanmar, Nepal. 

(2) Karnet se sastoji od 5, 10 ili 25 listića;

(3) Iznos depozita utvrđuje se na osnovu procene vrednosti vozila koju vrši Centar za motorna vozila (CMV) iz Beograda;

Uslovi za sticanje karneta CPD za prelazak granice
    1. Zahtev za sticanje karneta i formular sa podacima o vozilu, sa potpisom vlasnika vozila, odnosno potpisom ovlašćenog lica i pečatom firme (za pravna lica), 
   2. Saobraćajna dozvola vozila na uvid (i kopija);
   3. Vozačka dozvola, lična karta i pasoš na uvid (i kopija)
   4. Pečat firme, pri izdavanju karneta (za pravna lica); 
   5. Uplata u iznosu od 500,00 dinara na ime procene vrednosti vozila (primalac: AMSS Centar za motorna vozila d.o.o, broj žiro-računa 160-202479-53), poziv na broj 96 906.
   6. Deponovani iznos od 70% od vrednosti vozila (u gotovini ili na žiro-račun AMSS)

      Napomena: povraćaj deponovanog iznosa korisniku karneta vrši se na osnovu uredno regulisanog karneta, po povratku korisnika sa putovanja, a najkasnije do roka isteka karneta. Korisnik karneta vraća predmetni dokument AMSS-u, u kome se vidi da su ulazni i posebno izlazni listići uredno regulisani - potpisom i pečatom - od strane nadležnih carinskih vlasti u zemljama u koje je korisnik karneta putovao, a koje zahtevaju karnet CPD. 
   7. Cena karneta:
      - od 5 listova – 3.500,00 dinara
      - od 10 listova – 4.000,00 dinara
____________________________________________________________________________________

KAMPING KARTICE

CCI kartica
Međunarodna kamping kartica je dokument koji izdaju Međunarodni turistički savez AIT, Međunarodna automobilska federacija FIA i Međunaronda federacija za kamping i karavaning FICC.
Međunarodna kamping kartica izdaje se samo članovima AMSS. Cena CCI (Camping Card International) kartice je 1,500.00 dinara.

Međunarodna kamping kartica nije samo dokaz identifikacije u kamp-naselju, već predstavlja i osiguranje od odgovornosti protiv trećih lica. Štaviše, kamp-naselja širom Evrope nude posebne pogodnosti i popuste na osnovu kamping kartice.
Vlasnik kamping kartice, zajedno sa svojim saputnicima - maksimalno 11 osoba - osiguran je od šteta i povreda nanetih drugim licima i njihovoj imovini, u toku kampovanja. Osiguranje traje od napuštanja mesta prebivališta vlasnika kartice do njegovog povratka kući. Ono pokriva upotrebu daske za jedrenje/surfovanje i čamaca bez motornog pogona, dužine do 5 metara.

Izuzeci:
Iz pokrića se izuzimaju odštetni zahtevi koji su nastali usled ili su rezultat sledećeg:

    * Radioaktivna kontaminacija ili nuklearna katastrofa, rat, građanski rat, revolucija, pobuna i slično;
    * Kontaminacija azbestom, u bilo kom obliku i na bilo koji način;
    * Šteta na imovini vlasnika kamping kartice ili na imovini kojom se on služi;
    * Svaki zlonamerni akt (šteta naneta tlu ili usevima prilikom raščišćavanja terena ili postavljanja šatora, kao i podzemnim cevima za vodu, gas i električnim vodovima i kablovima);
    * Svako lice koje zapošljava vlasnik kamping kartice;
    * Svako vozilo na motorni pogon;
    * Svako plovilo ili letelica (osim daske za jedrenje/surfovanje i čamaca bez motornog pogona, dužine do 5 metara);
    * Trovanje hranom ili pićem, stranim ili smrtonosnim sastojcima u hrani ili piću;
    * Zagađenje vazduha, vode ili zemljišta;
    * Skijanje;
    * Organizovani zabavni program većeg obima za koji se naplaćuje ulaznica;

Rok važnosti kamping kartice/perioda osiguranja
Kamping kartica izdaje se na rok od godinu dana, odnosno do datuma isteka članstva.

Jurisdikcija
Ovo osiguranje izuzima primenu zakona i bilo kojih troškova iz odštetnih zahteva za štete nastale u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, ili na bilo kojoj teritoriji na kojoj se primenjuju zakoni Sjedinjenih američkih država i Kanade.

Odštetni zahtev
Ukoliko nastane odštetni zahtev ili ima naznaka za mogući odštetni zahtev, vlasnik kamping kartice mora odmah da obavesti matični klub.


 

SAJT VIZNI REŽIM MOJE PUTOVANJE AMBASADE AMBASADE SRBIJE DOKUMENTA, ZAKONI I PROPISI INFORMACIJE IZRADA SAJTA