Kineski turisti

Morate pročitati

Putno osiguranje za Crnu Goru

Pred put u inostranstvo potrebno je pribaviti putno osiguranje, jer u koju god zemlju da pođete radi odmora ili...

Turistički aranžmani u inostranstvu ubuduće će se plaćati po zvaničnom srednjem kursu dinara

Prilikom isticanja cene i naplaćivanja turističkih aranžmana u inostranstvu ubuduće će se primenjivati zvanični srednji kurs dinara. To je propisano...

Nemačka usvojila novi Zakon o useljavanju koje će važiti i za radnike iz Srbije

Novi nemački zakon o useljavanju olakšaće zapošljavanje građana drugih država, čak i onih koji dolaze iz država koje nisu...
Marketing

Srbija je svr­sta­na u „Top pet pre­ko­mor­skih de­sti­na­ci­ja” na saj­mu u Pe­kin­gu, a u pr­va dva me­se­ca po­se­ti­lo je 105 od­sto vi­še tu­ri­sta iz Ki­ne u od­no­su na isti pe­ri­od pro­šle go­di­ne

Vest da je Sr­bi­ja na me­đu­na­rod­nom sa­mi­tu tu­ri­stič­kih de­sti­na­ci­ja odr­ža­nom u Pe­kin­gu osvo­ji­la na­gra­du i svr­sta­na u „Top pet pre­ko­mor­skih de­sti­na­ci­ja”, uz Salc­burg, Egi­pat, Ne­mač­ku i Polj­sku, si­gur­no je do­bar znak za do­ma­ći tu­ri­zam. Jer, ki­ne­sko tr­ži­šte je u ovom tre­nut­ku naj­ve­će tu­ri­stič­ko tr­ži­šte za ino­stra­na pu­to­va­nja sa pro­ce­nje­nih 127 pre­ko­mor­skih po­se­ta u ovoj go­di­ni.

Sa­mo u pr­va dva me­se­ca ove go­di­ne Sr­bi­ju je po­se­ti­lo 2.111 tu­ri­sta iz Ki­ne, što je rast od 105 od­sto. Naj­ve­ći broj do­la­za­ka ostva­ri­li su tu­ri­sti iz Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne – 11.570, a naj­ve­ći rast bro­ja tu­ri­sta za­be­le­ži­li smo iz Izra­e­la – 159 od­sto vi­še u od­no­su na pr­va dva me­se­ca pro­šle go­di­ne.

U ovom pe­ri­o­du Sr­bi­ju je po­se­ti­lo ukup­no 323.262 tu­ri­sta, a de­vi­zni pri­liv od tu­ri­zma je bio u po­ra­stu za 15 od­sto i iz­no­sio je 76 mi­li­o­na evra. Na­šu ze­mlju kao tu­ri­stič­ku de­sti­na­ci­ju iza­bra­lo je 136.000 stra­na­ca, što je 42 od­sto od ukup­nog bro­ja tu­ri­sta u ovom pe­ri­o­du. Pre­ma po­da­ci­ma Re­pu­blič­kog za­vo­da za sta­ti­sti­ku, u ja­nu­a­ru i fe­bru­a­ru je ostva­re­no vi­še od mi­li­on no­će­nja, što je 1,5 od­sto ma­nje ne­go pro­šle go­di­ne.

U Mi­ni­star­stvu tr­go­vi­ne, tu­ri­zma i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja ka­žu da su naj­po­se­će­ni­je ba­nje Vr­njač­ka, Sel­ters, Bu­ko­vič­ka i Ba­nja Vrd­nik, a ako je su­di­ti po bro­ju no­će­nja Ko­pa­o­nik, Zla­ti­bor, Ta­ra i Div­či­ba­re su stran­ci­ma naj­za­ni­mlji­vi­je pla­ni­ne u Sr­bi­ji.

Ka­ko je ra­ni­je za „Po­li­ti­ku” iz­ja­vio mi­ni­star Ra­sim Lja­jić, Sr­bi­ja će se i ove go­di­ne tru­di­ti da pri­vu­če tu­ri­ste iz Ki­ne, a jed­na od pred­no­sti je i bez­vi­zni re­žim sa ovom ze­mljom. Sr­bi­ja je ina­če je­di­na ze­mlja u Evro­pi ko­ja ima bez­vi­zni re­žim sa Ki­nom i ka­ko sma­tra­ju u re­sor­nom Mi­ni­star­stvu pra­vi re­zul­ta­ti i pri­ho­di u tu­ri­zmu sti­gli bi na­ja­vlje­nim otva­ra­njem di­rekt­ne avio-li­ni­je sa Pe­kin­gom.

– U Sr­bi­ju do­la­zi sve vi­še stra­na­ca, a na­ma su po­seb­no va­žni Ki­ne­zi. Oni mno­go vo­le da pu­tu­ju i po­zna­ti su da tro­še pu­no nov­ca. Čim bu­de otvo­ren di­rek­tan let od Be­o­gra­da do Pe­kin­ga ima­će­mo pra­vi bum Ki­ne­za – iz­ja­vio je mi­ni­star Lja­jić. Tu­ri­sti­ma iz Ki­ne su in­te­re­sant­ni na­ša isto­ri­ja i tra­di­ci­ja, a po­zna­to je da je reč o tu­ri­sti­ma ko­ji u ino­stran­stvu u pro­se­ku tro­še oko 400 evra dnev­no. Za­ni­ma­ju ih i na­še ka­fa­ne, kon­cer­ti i šo­ping.

Da je Sr­bi­ja sve in­te­re­sant­ni­ja za stra­ne tu­ri­ste mo­že se vi­de­ti na sva­kom ko­ra­ku. U glav­nom gra­du, či­ni se, ima ih vi­še ne­go ika­da, a do­bru re­kla­mu do­bi­li smo ne­dav­no ka­da je bri­tan­ski „Gar­di­jan” upra­vo Sr­bi­ju svr­stao u top 10 de­sti­na­ci­ja ko­je bi sva­ka­ko Bri­tan­ci tre­ba­lo da po­se­te po­sle breg­zi­ta.

Da pod­se­ti­mo, „Gar­di­jan” je na­po­me­nuo da je reč o neo­t­kri­ve­nom dra­gu­lju, ze­mlji ko­ja je atrak­tiv­na za one tu­ri­ste ko­ji vo­le ak­ti­van od­mor, za bi­ci­kli­ste i one ko­ji vo­le da pe­ša­če, ali i za lju­bi­te­lje isto­ri­je, do­bre hra­ne i kul­tu­re.

„Gar­di­jan” ni­je je­di­ni bri­tan­ski list ko­ji je pi­sao po­hval­no o tu­ri­stič­kom po­ten­ci­ja­lu Sr­bi­je. Sli­čan, ali op­šir­ni­ji tekst ob­ja­vljen je u bri­tan­skom „Te­le­gra­fu”, ko­ji ga je ob­ja­vio u čast Da­na dr­žav­no­sti Sr­bi­je.

Marketing
Marketing

POSTAVI ODGOVOR

molimo unesite svoj komentar!
ovde unesite svoje ime

Marketing

Vizni režim

Palau – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Palau za ulaz u Srbiju: Obični pasoši: Nije potrebna viza Diplomatski i službeni pasoši: Nije...

Odgovori na neka od pitanja koje biste postavili Nemačkoj ambasadi

Dobijamo mnogo Emailova sa pitanjima vezana za Nemačku na koja niste mogli ili niste uspeli da pronađete odgovore. Pa da pokušamo da vam pomognemo...

USA vize dele se na dve osnovne kategorije

USA vize dele se na dve osnovne kategorije: 1. Useljenicke (Immigrant) vize, 2. Privremene (Non-immigrant) vize Useljenicke (Immigrant) vize omogucavaju trazenje USA drzavljanstva nakon sto se ispune...

Počeo sa radom počasni Konzulat u Volosu, Grčka

U hotelu Volos Palas u Volosu, svečano je obeležen početak rada Konzulata Republike Srbije na čelu sa počasnim konzulom Simeonom Comokosom. Otvaranju Počasnog konzulata prisustvovali...

Otvoren počasni konzulat Srbije u Antaliji

U prisustvu ministara spoljnih poslova Republike Srbije i Republike Turske, Ivice Dačića i Mevluta Čavušoglua, u Antaliji je otvoren konzulat Republike Srbije na čelu...
- Advertisement -

Više članaka kao ovaj

Marketing