18 C
Belgrade
sreda, 8 jula, 2020

Kineski turisti

Srbija je svr­sta­na u „Top pet pre­ko­mor­skih de­sti­na­ci­ja” na saj­mu u Pe­kin­gu, a u pr­va dva me­se­ca po­se­ti­lo je 105 od­sto vi­še tu­ri­sta iz Ki­ne u od­no­su na isti pe­ri­od pro­šle go­di­ne

Vest da je Sr­bi­ja na me­đu­na­rod­nom sa­mi­tu tu­ri­stič­kih de­sti­na­ci­ja odr­ža­nom u Pe­kin­gu osvo­ji­la na­gra­du i svr­sta­na u „Top pet pre­ko­mor­skih de­sti­na­ci­ja”, uz Salc­burg, Egi­pat, Ne­mač­ku i Polj­sku, si­gur­no je do­bar znak za do­ma­ći tu­ri­zam. Jer, ki­ne­sko tr­ži­šte je u ovom tre­nut­ku naj­ve­će tu­ri­stič­ko tr­ži­šte za ino­stra­na pu­to­va­nja sa pro­ce­nje­nih 127 pre­ko­mor­skih po­se­ta u ovoj go­di­ni.

Sa­mo u pr­va dva me­se­ca ove go­di­ne Sr­bi­ju je po­se­ti­lo 2.111 tu­ri­sta iz Ki­ne, što je rast od 105 od­sto. Naj­ve­ći broj do­la­za­ka ostva­ri­li su tu­ri­sti iz Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne – 11.570, a naj­ve­ći rast bro­ja tu­ri­sta za­be­le­ži­li smo iz Izra­e­la – 159 od­sto vi­še u od­no­su na pr­va dva me­se­ca pro­šle go­di­ne.

U ovom pe­ri­o­du Sr­bi­ju je po­se­ti­lo ukup­no 323.262 tu­ri­sta, a de­vi­zni pri­liv od tu­ri­zma je bio u po­ra­stu za 15 od­sto i iz­no­sio je 76 mi­li­o­na evra. Na­šu ze­mlju kao tu­ri­stič­ku de­sti­na­ci­ju iza­bra­lo je 136.000 stra­na­ca, što je 42 od­sto od ukup­nog bro­ja tu­ri­sta u ovom pe­ri­o­du. Pre­ma po­da­ci­ma Re­pu­blič­kog za­vo­da za sta­ti­sti­ku, u ja­nu­a­ru i fe­bru­a­ru je ostva­re­no vi­še od mi­li­on no­će­nja, što je 1,5 od­sto ma­nje ne­go pro­šle go­di­ne.

U Mi­ni­star­stvu tr­go­vi­ne, tu­ri­zma i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja ka­žu da su naj­po­se­će­ni­je ba­nje Vr­njač­ka, Sel­ters, Bu­ko­vič­ka i Ba­nja Vrd­nik, a ako je su­di­ti po bro­ju no­će­nja Ko­pa­o­nik, Zla­ti­bor, Ta­ra i Div­či­ba­re su stran­ci­ma naj­za­ni­mlji­vi­je pla­ni­ne u Sr­bi­ji.

Ka­ko je ra­ni­je za „Po­li­ti­ku” iz­ja­vio mi­ni­star Ra­sim Lja­jić, Sr­bi­ja će se i ove go­di­ne tru­di­ti da pri­vu­če tu­ri­ste iz Ki­ne, a jed­na od pred­no­sti je i bez­vi­zni re­žim sa ovom ze­mljom. Sr­bi­ja je ina­če je­di­na ze­mlja u Evro­pi ko­ja ima bez­vi­zni re­žim sa Ki­nom i ka­ko sma­tra­ju u re­sor­nom Mi­ni­star­stvu pra­vi re­zul­ta­ti i pri­ho­di u tu­ri­zmu sti­gli bi na­ja­vlje­nim otva­ra­njem di­rekt­ne avio-li­ni­je sa Pe­kin­gom.

– U Sr­bi­ju do­la­zi sve vi­še stra­na­ca, a na­ma su po­seb­no va­žni Ki­ne­zi. Oni mno­go vo­le da pu­tu­ju i po­zna­ti su da tro­še pu­no nov­ca. Čim bu­de otvo­ren di­rek­tan let od Be­o­gra­da do Pe­kin­ga ima­će­mo pra­vi bum Ki­ne­za – iz­ja­vio je mi­ni­star Lja­jić. Tu­ri­sti­ma iz Ki­ne su in­te­re­sant­ni na­ša isto­ri­ja i tra­di­ci­ja, a po­zna­to je da je reč o tu­ri­sti­ma ko­ji u ino­stran­stvu u pro­se­ku tro­še oko 400 evra dnev­no. Za­ni­ma­ju ih i na­še ka­fa­ne, kon­cer­ti i šo­ping.

Da je Sr­bi­ja sve in­te­re­sant­ni­ja za stra­ne tu­ri­ste mo­že se vi­de­ti na sva­kom ko­ra­ku. U glav­nom gra­du, či­ni se, ima ih vi­še ne­go ika­da, a do­bru re­kla­mu do­bi­li smo ne­dav­no ka­da je bri­tan­ski „Gar­di­jan” upra­vo Sr­bi­ju svr­stao u top 10 de­sti­na­ci­ja ko­je bi sva­ka­ko Bri­tan­ci tre­ba­lo da po­se­te po­sle breg­zi­ta.

Da pod­se­ti­mo, „Gar­di­jan” je na­po­me­nuo da je reč o neo­t­kri­ve­nom dra­gu­lju, ze­mlji ko­ja je atrak­tiv­na za one tu­ri­ste ko­ji vo­le ak­ti­van od­mor, za bi­ci­kli­ste i one ko­ji vo­le da pe­ša­če, ali i za lju­bi­te­lje isto­ri­je, do­bre hra­ne i kul­tu­re.

„Gar­di­jan” ni­je je­di­ni bri­tan­ski list ko­ji je pi­sao po­hval­no o tu­ri­stič­kom po­ten­ci­ja­lu Sr­bi­je. Sli­čan, ali op­šir­ni­ji tekst ob­ja­vljen je u bri­tan­skom „Te­le­gra­fu”, ko­ji ga je ob­ja­vio u čast Da­na dr­žav­no­sti Sr­bi­je.

SourcePolitika

Najnovije vesti

Šta će biti sa već uplaćenim putovanjima?

Svima koji su imali uplaćene i rezervisane aranžmane do 15. jula, a koji su obustavljeni usled zatvaranja granice u Grčkoj, biće omogućeni zamenski vaučeri Odluka...

Destinacije sa beogradskog aerodroma „Nikola Tesla“ i mogućnost ulaska u pojedine zemlje

Navešćemo vam uslove ulaska u zemlje prema kojim postoje avio letovi sa beogradskog aerodroma „Nikola Tesla“. ŠVEDSKA / Avio kompanija / Aerodrom: - Štokholm, Er Srbija,...

Državljani Srbije u Egipat mogu uz deklaraciju i bez PCR testa

Državljani Srbije u Egipat trenutno mogu bez PCR testa, mežutim neophodno je da na aerodromu sa kog polaze u tu zemlju potpišu deklaraciju, kao...

Sardinija: Američki turisti vraćeni po sletanju na aerodrom

Pet američkih turista koji su u grupi stigli na Sardiniju privatnim avionom suočilo se sa odbijenim ulaskom na italijanskoj graničnoj kontroli pošto granice EU...

Srodne vesti

Šta će biti sa već uplaćenim putovanjima?

Svima koji su imali uplaćene i rezervisane aranžmane do 15. jula, a koji su obustavljeni usled zatvaranja granice u Grčkoj, biće omogućeni zamenski vaučeri Odluka...

Destinacije sa beogradskog aerodroma „Nikola Tesla“ i mogućnost ulaska u pojedine zemlje

Navešćemo vam uslove ulaska u zemlje prema kojim postoje avio letovi sa beogradskog aerodroma „Nikola Tesla“. ŠVEDSKA / Avio kompanija / Aerodrom: - Štokholm, Er Srbija,...

Državljani Srbije u Egipat mogu uz deklaraciju i bez PCR testa

Državljani Srbije u Egipat trenutno mogu bez PCR testa, mežutim neophodno je da na aerodromu sa kog polaze u tu zemlju potpišu deklaraciju, kao...

Sardinija: Američki turisti vraćeni po sletanju na aerodrom

Pet američkih turista koji su u grupi stigli na Sardiniju privatnim avionom suočilo se sa odbijenim ulaskom na italijanskoj graničnoj kontroli pošto granice EU...

POSTAVI ODGOVOR

molimo unesite svoj komentar!
ovde unesite svoje ime