15.5 C
Belgrade

Kineski turisti

Srbija je svr­sta­na u „Top pet pre­ko­mor­skih de­sti­na­ci­ja” na saj­mu u Pe­kin­gu, a u pr­va dva me­se­ca po­se­ti­lo je 105 od­sto vi­še tu­ri­sta iz Ki­ne u od­no­su na isti pe­ri­od pro­šle go­di­ne

Vest da je Sr­bi­ja na me­đu­na­rod­nom sa­mi­tu tu­ri­stič­kih de­sti­na­ci­ja odr­ža­nom u Pe­kin­gu osvo­ji­la na­gra­du i svr­sta­na u „Top pet pre­ko­mor­skih de­sti­na­ci­ja”, uz Salc­burg, Egi­pat, Ne­mač­ku i Polj­sku, si­gur­no je do­bar znak za do­ma­ći tu­ri­zam. Jer, ki­ne­sko tr­ži­šte je u ovom tre­nut­ku naj­ve­će tu­ri­stič­ko tr­ži­šte za ino­stra­na pu­to­va­nja sa pro­ce­nje­nih 127 pre­ko­mor­skih po­se­ta u ovoj go­di­ni.

Sa­mo u pr­va dva me­se­ca ove go­di­ne Sr­bi­ju je po­se­ti­lo 2.111 tu­ri­sta iz Ki­ne, što je rast od 105 od­sto. Naj­ve­ći broj do­la­za­ka ostva­ri­li su tu­ri­sti iz Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne – 11.570, a naj­ve­ći rast bro­ja tu­ri­sta za­be­le­ži­li smo iz Izra­e­la – 159 od­sto vi­še u od­no­su na pr­va dva me­se­ca pro­šle go­di­ne.

U ovom pe­ri­o­du Sr­bi­ju je po­se­ti­lo ukup­no 323.262 tu­ri­sta, a de­vi­zni pri­liv od tu­ri­zma je bio u po­ra­stu za 15 od­sto i iz­no­sio je 76 mi­li­o­na evra. Na­šu ze­mlju kao tu­ri­stič­ku de­sti­na­ci­ju iza­bra­lo je 136.000 stra­na­ca, što je 42 od­sto od ukup­nog bro­ja tu­ri­sta u ovom pe­ri­o­du. Pre­ma po­da­ci­ma Re­pu­blič­kog za­vo­da za sta­ti­sti­ku, u ja­nu­a­ru i fe­bru­a­ru je ostva­re­no vi­še od mi­li­on no­će­nja, što je 1,5 od­sto ma­nje ne­go pro­šle go­di­ne.

U Mi­ni­star­stvu tr­go­vi­ne, tu­ri­zma i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja ka­žu da su naj­po­se­će­ni­je ba­nje Vr­njač­ka, Sel­ters, Bu­ko­vič­ka i Ba­nja Vrd­nik, a ako je su­di­ti po bro­ju no­će­nja Ko­pa­o­nik, Zla­ti­bor, Ta­ra i Div­či­ba­re su stran­ci­ma naj­za­ni­mlji­vi­je pla­ni­ne u Sr­bi­ji.

Ka­ko je ra­ni­je za „Po­li­ti­ku” iz­ja­vio mi­ni­star Ra­sim Lja­jić, Sr­bi­ja će se i ove go­di­ne tru­di­ti da pri­vu­če tu­ri­ste iz Ki­ne, a jed­na od pred­no­sti je i bez­vi­zni re­žim sa ovom ze­mljom. Sr­bi­ja je ina­če je­di­na ze­mlja u Evro­pi ko­ja ima bez­vi­zni re­žim sa Ki­nom i ka­ko sma­tra­ju u re­sor­nom Mi­ni­star­stvu pra­vi re­zul­ta­ti i pri­ho­di u tu­ri­zmu sti­gli bi na­ja­vlje­nim otva­ra­njem di­rekt­ne avio-li­ni­je sa Pe­kin­gom.

– U Sr­bi­ju do­la­zi sve vi­še stra­na­ca, a na­ma su po­seb­no va­žni Ki­ne­zi. Oni mno­go vo­le da pu­tu­ju i po­zna­ti su da tro­še pu­no nov­ca. Čim bu­de otvo­ren di­rek­tan let od Be­o­gra­da do Pe­kin­ga ima­će­mo pra­vi bum Ki­ne­za – iz­ja­vio je mi­ni­star Lja­jić. Tu­ri­sti­ma iz Ki­ne su in­te­re­sant­ni na­ša isto­ri­ja i tra­di­ci­ja, a po­zna­to je da je reč o tu­ri­sti­ma ko­ji u ino­stran­stvu u pro­se­ku tro­še oko 400 evra dnev­no. Za­ni­ma­ju ih i na­še ka­fa­ne, kon­cer­ti i šo­ping.

Da je Sr­bi­ja sve in­te­re­sant­ni­ja za stra­ne tu­ri­ste mo­že se vi­de­ti na sva­kom ko­ra­ku. U glav­nom gra­du, či­ni se, ima ih vi­še ne­go ika­da, a do­bru re­kla­mu do­bi­li smo ne­dav­no ka­da je bri­tan­ski „Gar­di­jan” upra­vo Sr­bi­ju svr­stao u top 10 de­sti­na­ci­ja ko­je bi sva­ka­ko Bri­tan­ci tre­ba­lo da po­se­te po­sle breg­zi­ta.

Da pod­se­ti­mo, „Gar­di­jan” je na­po­me­nuo da je reč o neo­t­kri­ve­nom dra­gu­lju, ze­mlji ko­ja je atrak­tiv­na za one tu­ri­ste ko­ji vo­le ak­ti­van od­mor, za bi­ci­kli­ste i one ko­ji vo­le da pe­ša­če, ali i za lju­bi­te­lje isto­ri­je, do­bre hra­ne i kul­tu­re.

„Gar­di­jan” ni­je je­di­ni bri­tan­ski list ko­ji je pi­sao po­hval­no o tu­ri­stič­kom po­ten­ci­ja­lu Sr­bi­je. Sli­čan, ali op­šir­ni­ji tekst ob­ja­vljen je u bri­tan­skom „Te­le­gra­fu”, ko­ji ga je ob­ja­vio u čast Da­na dr­žav­no­sti Sr­bi­je.

Budimo u kontaktu

5,985FansLike
2,458FollowersFollow
3,453SubscribersSubscribe

Morate pročitati

Linija Pariz-Beograd sa francuskim ASL erlajns

Francuska kompanija ASL erlajns (ASL Airlines France) danas je najavila da će 24. juna 2019. godine uspostaviti redovnu sezonsku liniju između Pariza i Beograda...

Nedostaju vam putovanja? Evo šta da uradite

Dugo planirana i iščekivana putovanja u ovom trenutku se otkazuju ili unedogled odlažu, zbog mnogo važnijeg cilja - spasavanja ljudskih života. I dok sedite kod...

Kako smanjiti rizik od koronavirusa u automobilu

Ovih dana je opšta direktiva da ostanemo kod kuće, mnogi od nas su prinuđeni da svakodnevno koriste svoj automobil, bilo da idu na posao...

Srbi pri vrhu liste tražilaca državljanstva u Austriji i Hrvatskoj

Podaci Evropskog zavoda za statistiku EUROSTAT kažu da za državljanstvo neke od zemalja EU najčešće apliciraju Marokanci, Albanci i Turci sa oko 150.000 odobrenih...

Srodne vesti

Korona virus i samoizolacija: Da li je bezbednije biti u selu ili u gradu

Pitanje koje ovih dana mnogo ljudi postavlja: gde je čovek bezbedniji i da li postoji takvo mesto u Srbiji? Prema podacima Ministarstva zdravlja, najveća žarišta...

Nedostaju vam putovanja? Evo šta da uradite

Dugo planirana i iščekivana putovanja u ovom trenutku se otkazuju ili unedogled odlažu, zbog mnogo važnijeg cilja - spasavanja ljudskih života. I dok sedite kod...

Kako smanjiti rizik od koronavirusa u automobilu

Ovih dana je opšta direktiva da ostanemo kod kuće, mnogi od nas su prinuđeni da svakodnevno koriste svoj automobil, bilo da idu na posao...

Srbi pri vrhu liste tražilaca državljanstva u Austriji i Hrvatskoj

Podaci Evropskog zavoda za statistiku EUROSTAT kažu da za državljanstvo neke od zemalja EU najčešće apliciraju Marokanci, Albanci i Turci sa oko 150.000 odobrenih...

Kako da izbegnete koronu u prodavnici: Mere koje vas štite od zaraze

Odlazak u nabavku jedna je od retkih stvari koje većina građana još uvek sprovodi za vreme pandemije novog virusa – kovid19. Takvu običnu radnju...

POSTAVI ODGOVOR

molimo unesite svoj komentar!
ovde unesite svoje ime