Ulazak državljana Srbije po zemljama u uslovima pandemije COVID-19

Ulazak državljana Srbije po zemljama u uslovima pandemije COVID-19

Preporučujemo državljanima Republike Srbije, koji neodložno moraju da putuju u inostranstvo, da se prethodno detaljno informišu da li je i pod kojim uslovima nameravano putovanje moguće realizovati, s obzirom da je veliki broj zemalja uveo ograničenja u pogledu ulaska i boravka stranih državljana zbog pandemije korona virusa, kao i da se ti uslovi često menjaju na dnevnoj bazi.

AZERBEJDŽAN

Državljani Srbije ne mogu da uđu ili tranzitiraju jer su sve granice Azerbejdzana zatvorene za putnički saobraćaj. Državljani Srbije koji u hitnom slučaju treba da putuju u Azerbejdzan treba da podnesu zahtev za vizu u Ambasadi Azerbejdžana u Beogradu.

Strani državljani da bi dobili dozvolu za ulazak u zemlju moraju da dostave lekarsko uverenje o negativnom rezultatu testa. Po dolasku u Azerbejdzan, strani državljani se pregledaju i u slučaju sumnje na infekciju, lice se, bez obzira na državljanstvo, nacionalnost i svrhu putovanja, smešta u karantin od 14 dana u specijalizovanoj medicinskoj ustanovi.

ALBANIJA

Za ulazak državljana Srbije u Albaniju nema poslebnih uslova. Državljani Srbije mogu bez ograničenja da uđu ili tranzitiraju.

Strani državljani takođe mogu da uđu i tranzitiraju bez posebnih procedura.

U Albaniji nije moguće uraditi test na prisustvo virusa bez simptoma.

ALŽIR

Nije dozvoljen ulazak državljana Srbije u Alžir. Nije dozvoljen ulazak stranih državljana u Alžir. Zatvoreni su svi granični prelazi i obustavljen je međunarodni putnički saobraćaj – vazdušni, kopneni i pomorski. Izuzetak predstavljaju predstavnici stranih DKP i radnici humanitarnih misija kojima se, uz prethodnu notifikaciju, dozvoljava ulazak.

ANGOLA

Državljani Srbije mogu da uđu na teritoriju Angole ukoliko poseduju vizu ili regulisani boravak. Po dolasku, smeštaju se u obavezni državni karantin u trajanju od 14 dana. Ovaj period može biti skraćen na sedam dana ukoliko lice o svom trošku uradi test u ovlašćenoj laboratoriji. Napred navedeno važi i za sve ostale strane državljane.

ANDORA

Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju osim lica koja imaju regulisan boravak. Obavezna je samoizolacija u trajanju od 15 dana.

Ulazak u Andoru je dozvoljen državljanima i rezidentima zemalja članica EU, Islanda, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, Velike Britanije, San Marina, Švajcarske i Vatikana.

ARGENTINA

Državljani Srbije ne mogu ući u zemlju osim ako su lica koja imaju regulisani boravak, nosioci diplomatskih i službenih viza izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova Argentine i u izuzetnim slučajevima koje odobrava Koordinaciono telo Vlade.

Državljani Argentine, kao i strani državljani, koji mogu ući u zemlju podležu odgovarajućim sanitarnim procedurama (obavezan karantin od 14 dana).

AUSTRALIJA

Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju, osim onih lica koja imaju odobren stalni boravak i članova njihove uže porodice. Mogućnost ulaska postoji ako su u pitanju humanitarni ili dovoljno ubedljivi razlozi, uz prethodno pribavljanje dozvole od strane nadležnih organa.

Obavezan je karantin od 14 dana. Nije neophodan negativan PCR test. Tranzit je dozvoljen uz posedovanje tranzitne vize (ukoliko je vreme provedeno u tranzitu do 8 sati) i dozvole za izuzeće od obaveznog karantina (ukoliko je vreme provedeno u tranzitu od 8-72 sata).

Ulazak u Australiju dozvoljen je samo državljanima Australije, licima koja imaju odobren stalni boravak i članovima njihovih užih porodica, kao i državljanima Novog Zelanda koji obično prebivaju u Australiji.

AUSTRIJA

Državljanima Srbije, koji nemaju regulisan boravak, nije dozvoljen ulazak u Austriju, osim u posebnim slučajevima za koje postoje opravdani razlozi (potrebe hitnog zdravstvenog lečenja, određenih porodičnih razloga i drugo, uz prilaganje odgovarajućih dokaza).

Državljanima Srbije, koji imaju regulisan boravak, a koji dolaze sa područja sa povećanim rizikom od COVID – 19 dozvoljen je ulazak u Austriju, pri čemu je potrebno da imaju zdravstvenu potvrdu na nemačkom ili engleskom jeziku, ne stariju od 72 sata, koja potvrđuje da je PCR test na COVID – 19 negativan. Ukoliko navedena lica ne poseduju negativan test, izriče im se 10-dnevna samoizolacija i obavezna su da u roku od 48 časova obave testiranje o sopstvenom trošku. Po prijemu negativnog rezultata testa, mera samoizolacije se okončava.

Područja sa povećanim rizikom od COVID – 19 su: Albanija, Bangladeš, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Bugarska, Čile, Egipat, Ekvador, Indija, Indonezija, Iran, Meksiko, Moldavija, Crna Gora, Nigerija, Severna Makedonija, Pakistan, Peru, Filipini, Portugal, Rumunija, Ruska Federacija, Švedska, Španija (osim Kanarskih ostrva), Senegal, Srbija, Južna Afrika, Turska, Ukrajina, SAD, provincija Hubei (Kina) i Hrvatska.

Tranzit kroz Austriju je dozvoljen bez zadržavanja, odnosno ukoliko je zagarantovano napuštanje zemlje bez odlaganja. Nije potreban test za tranzit. Putnici u tranzitu u obavezi su da poseduju popunjen i potpisan formular za tranzit na nemačkom ili engleskom jeziku.

Državljanima Austrije, Švajcarske, EU i EEZ, kao i licima koja imaju regulisan boravak u Austriji, je dozvoljen ulazak bez negativnog PCR testa i karantina, pod uslovom da dokažu da su u prethodnih 10 dana boravili u Austriji, Andori, Belgiji, Danskoj, Nemačkoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Grčkoj, Irskoj, Islandu, Italiji, Letoniji, Lihtenštajnu, Litvaniji, Luksemburgu, Malti, Monaku, Holandiji, Norveškoj, Poljskoj, San Marinu, Švajcarskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Španiji (samo Kanarska ostrva), Češkoj, Mađarskoj, Vatikanu, Velikoj Britaniji i Kipru. Ukoliko dolaze iz zemalja sa povećanim rizikom od COVID – 19 neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Ukoliko se ne poseduje test, određuje se karantin sa obavezom da se u roku od 48 sati po ulasku u Austriju uradi test.

Državljanima tzv. trećih zemalja nije dozvoljen ulazak u Austriju bez posebno opravdanih razloga. Ukoliko državljani trećih zemalja dolaze iz neke od država Šengenskog prostora potreban je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, ali i pored toga se upućuju u 10-dnevni karantin bez mogućnosti da se isti napusti naknadnim testiranjem.

Deca do šeste godine ne moraju imati negativan test radi ulaska u Austriju.

Ulazak u Austriju bez testa moguć je u sledećim slučajevima:

  • vozačima kargo transporta,
  • komercijalnog transporta,
  • vozačima/pilotima koji obavljaju repatrijaciju,
  • dolazak iz posebnih porodičnih razloga koji se moraju dokazati,
  • zbog potrebe brige o domaćim životinjama,
  • putnicima u tranzitu, kao i iz posebnih interesa Austrije.