Zahtev državljanina R Crne Gore za prijem u državljanstvo Republike Srbije

Zahtev državljanina R Crne Gore za prijem u državljanstvo Republike Srbije

Član 22. Zakona glasi:

U državljanstvo Republike Srbije, na svoj zahtev, može biti primljen državljanin druge države (bivše članice SRJ-SCG-RCrne Gore), pod uslovom da je navršio 18 godina života i ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Državljanin druge države članice koji je u braku sa državljaninom Republike Srbije može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije i ako nisu ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana.

Ako je državljanstvo Repbulike Srbije stekao jedan od roditelja, a drugi je državljanin druge države članice, državljanstvo Republike Srbije stiče i njihovo dete koje nije navršilo 18 godina života, ako to roditelji sporazumno odrede. Usvojenik-državljanin druge države članice, koji nije navršio 18 godina života, stiče državljanstvo Republike Srbije na zahtev usvojioca, državljanina Republike Srbije, i ako ne ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana.
Ako je dete starije od 14 godina života, za prijem u državljanstvo Republike Srbije potrebna je i njegova saglasnost.

Uz zahtev podnosilac prilaže:

a) izvod iz matične knjige rođenih;
b) uverenje o državljanstvu;
v) uverenje o prebivalištu;
g) fotokopija lične karte;
d) dokaz o uplaćenoj taksi.


Za državljane Bosne i Hercegovine:

Odricanje bosanskog državljanstva
Ispis iz bosanskog državljanstva

O Simon

Osnivač, webmaster, SEO master i web dizajner sajtova: KoZnaZna, Dijetica, Avionom, Rentiranje, EU Media Group